04.01.2023
Jan Král

První jednání liberecké městské rady

První schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 3. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 13: Nové vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce objektu URAN“

Město Liberec nově vypisuje výběrové řízení na  dodavatele  stavebních  prací  pro rekonstrukci budovy URAN. Zhotovitel by mohl být znám na konci března, pokud vše proběhne bez komplikací. Veřejná  zakázka  bude  zadávána  v  otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou, maximální a nejvýše přípustnou hodnotou 141 812 000 Kč s DPH.

„Novinkou je, že rekonstrukce objektu URAN je doplněna o zásadní proměnu 1.NP pro potřeby autobusového nádraží na základě projektové dokumentace zpracované Kanceláří architektury města. Proměnou místa se významně zlepší kvalita zázemí a odbavovacích prostor pro veřejnost. Projekt zahrnuje i nové toalety. Definitivně tak zmizí provizorní buňky a vznikne tam kvalitnější prostředí,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Mimo RM: Dohoda města s Teplárnou Liberec

Město Liberec jako významný akcionář ve společnostech Krajská nemocnice Liberec a Teplárna Liberec přispělo k důležité dohodě o spolupráci mezi těmito subjekty, které uzavřely zásadní smlouvu o odběru a dodávkách tepla prostřednictvím soustavy CZT. Dohoda pomůže se stabilizací cen i pro ostatních cca 15 000 odběratelů tepla, kteří jako dodavatele využívají právě Teplárnu Liberec.  Dodávky tepla od liberecké teplárny začaly do KNL proudit hned 1. ledna 2023.

„Je to skvělá zpráva pro tisíce obyvatel města a pro firmy, které využívají dodávky tepla od liberecké teplárny. Jsem rád, že jsme mohli přispět k tomu, že mezi Teplárnou Liberec a KNL došlo k dohodě a uzavření smlouvy o spolupráci,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

KNL by odhadem měla za rok 2023 odebrat od teplárny cca 50 Terajoulů tepla, což je odhadem 7 - 8 % z celkového objemu produkce, kterou liberecká teplárna svým odběratelům dodává. Obě společnosti uzavřely smlouvu zatím na rok 2023. Poté chtějí jednat o dlouhodobější spolupráci. 

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Liberec pokračuje v rekonstrukci a modernizaci školních budov

Modernizace mateřských a základních škol, budování odborných učeben, bezbariérovost objektů, navyšování kapacit. To jsou pro nás priority a budeme pokračovat dalšími budovami škol i školek,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Bod č. 6: Vyhodnocení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu MŠ Malínek

Rada města Liberce vybrala dodavatele celého vnitřního vybavení  do aktuálně rekonstruované školky Malínek v Doubí. Dodavatelem je firma MAKRA  DIDAKTA  s.r.o., z Nymburka a školku vybaví za částku ve výši 4 181 648 Kč včetně DPH. Dodávka bude navazovat na rekonstrukci objektu a předpokládaný termín plnění je stanoven na přelom dubna a května letošního roku.

 

Velká proměna mateřské školy Malínek v Doubí

Stavební práce za 86 milionů korun by měly být hotové na konci května 2023. Vznikne nová přístavba a stávající budova projde kompletní rekonstrukcí. Staveniště objektu Mateřské školy Malínek v Kaplického ulici bylo v březnu 2022 předáno STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI GUTTENBERG s.r.o., která uspěla v zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací.

V rámci stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci stávající budovy včetně nového zateplení a opravy střechy. Rekonstrukcí projde i kuchyně. Dále probíhá výstavba nové budovy v prostoru zahrady, která doplní stávající dvoupodlažní objekt školky. V přístavbě budou umístěny dvě herny, nutné zázemí a bude zde zhotovena také místnost pohybových aktivit, která nyní v mateřské škole chybí. V přístavbě vzniknou 2 oddělení po 24 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2-3 let. Ve stávající budově se kapacita měnit nebude, nacházejí se zde 3 oddělení po 28 místech. Celkem dojde k navýšení kapacit o 48 míst. Celková kapacita mateřské školy tak bude nově 132 míst namísto původních 84.

Celý objekt mateřské školy bude bezbariérový. Navrženy jsou nové herní prvky. Na chodníky, zpevněné a dopadové plochy, bude nově použit polyuretanový povrch. V rámci rekonstrukce bude pořízeno také nové vnitřní vybavení pro celou mateřskou školu a vybavení kuchyně.

Předpokládaná cena projektu činí 86,07 mil. Kč, z toho získaná dotace činí 73,4 mil Kč. Stavební práce by měly být ukončeny k 31. 5. 2023. Rekonstrukce mateřské školy se realizuje v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Malínek“. Hlavním cílem je zvýšení kapacity a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. Projekt je spolufinancovaný z Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Bod č. 7: Dodatek č. 1 k SoD na provedení stavebních prací v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

V průběhu kompletní rekonstrukce další školní budovy v majetku města, a to ZŠ Jabloňová v Pavlovicích,  se  vyskytly dodatečné stavební práce navyšující celkovou cenu stavby. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností CL-EVANS  s.r.o.,  z České Lípy, ve výši 86 246 799 Kč včetně DPH. Uzavřením dodatku o navýšení výdajů dojde tedy zároveň k navýšení finální ceny o 768 661 Kč včetně DPH.

Vícepráce jsou vyvolané objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi. Dodatečným požadavkem uživatele, pro zabezpečení výuky ve stávajícím objektu po celou dobu stavebních  prací,  bylo  zajištění  střechy proti  zatečení.  Dojde tedy k zakrytí střechy plně nepropustným odolným materiálem v celé ploše. Druhou skutečností, která upravuje finální cenu rekonstrukce, je kácení dřevin ve větším rozsahu, a to z důvodu stínění prostor v budově školy a zároveň z důvodu umístění lešení kolem budovy.

 

Základní škola a Základní umělecká škola Jabloňová prochází kompletní rekonstrukcí

Pro základní školu v Jabloňové ulici, především pro žáky druhého stupně, začal školní rok 2022/2023 v náhradních prostorách v Mařanově ulici ve Vesci. Prostory k pronájmu poskytla městu Technická univerzita Liberec.

Škola v Jabloňové ulici prochází od září celkovou rekonstrukcí, proto bylo nutné budovu vystěhovat. Přesun se netýkal žáků prvního stupně. Ti se učí v původní budově během stavby. Stavební práce probíhají s maximálním ohledem na výuku a bezpečnost žáků, učitelů i dalších zaměstnanců.

Stavebních prací se ujal vítěz výběrového řízení, a to společnost CL-EVANS s.r.o., z České Lípy za cenu 86 246 799 Kč včetně DPH. Staveniště bylo předáno 5. října 2022. Rekonstrukce potrvá 14 měsíců.

Cílem projektu je vybudovat nové prostory pro odborné učebny přírodních věd, IT, dvě učebny cizích jazyků a jeden sklad. Vzniknou v nástavbě nad jedním z pavilonů školy. Podmínkou pro vznik nových prostor je vybudování nového spojovacího krčku s výtahem, cílem je zajistit také bezbariérovost. Ve spojovacím krčku budou umístěny nové kabinety, sklady pro odborné učebny a bezbariérové toalety.

Během stavebních úprav budou kompletně vyměněny rozvody v celém objektu školy. Z důvodu velké koncentrace radonu naměřené Státním ústavem radiační ochrany v prosinci 2021 bude součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky.

 

Bod č. 8: Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy"

K navýšení finální ceny o vzniklé vícepráce dochází také u probíhající modernizace školy U Školy. Liberecká městská rada odsouhlasila dodatečné stavební práce v maximální výši 557 983 Kč včetně DPH. 

Základní škola U Školy získá lepší vybavení do odborných učeben a bude zajištěna bezbariérovost celého objektu

V červnu 2022 byla zahájena rekonstrukce školy společností čekro CZ, s.r.o.,  za cenu ve výši 38 896 522 Kč včetně DPH. Uzavřením dodatku dojde k navýšení ceny díla na finální částku 39 454 505 Kč včetně DPH a současně se prodlužuje termín rekonstrukce školy. Ukončení stavebních prací se posouvá na 8. února 2023.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy“ řeší nejen zajištění moderní výuky prostřednictvím vybudování odborných učeben a jejich odpovídajícím vybavením, ale také bezbariérový přístup do školy a vnitřní bezbariérovost celého objektu. Počítá se také s odvlhčením suterénu a přízemí budovy.

Realizace velké části stavebních prací, zejména bourací práce a výměny stropních i podlahových konstrukcí, proběhla v období letních prázdnin, a tím nebyl narušen běžný chod školy. Ostatní práce probíhají s maximálním ohledem na děti, pedagogy i další zaměstnance za plného provozu.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 11: Podání žádostí o dotace na obnovu majetku po živelních pohromách 2021

Bod č. 12: Podání žádostí o dotace na obnovu majetku po živelních pohromách 2021 – Městské lesy Liberec

Město Liberec podá žádost o dotaci z  programu  Obnova  obecního  a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Jedná  se  o  dílčí  projekty  na  rekonstrukci  místních  komunikací a rekonstrukci lesních cest,  poškozených při přívalových deštích a následné povodni v červenci 2021. Žádosti jsou připravovány ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku a ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru a Městskými lesy Liberec, příspěvkovou organizací.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Mimo RM: Rok 2023 bude rokem hned tří velkých staveb, zahrnujících nové kanalizační řady

Napojení nemovitostí v okolí je nejen ekonomicky výhodné pro občany, ale zásadním způsobem přispěje k čistotě povrchových vod města. Radnice vyzvala občany dopisem k připojení a žádá o součinnost rovněž média.

První je v části města Františkov

V rámci nově budované komunikace k bývalé slévárně Ostašov vzniká ve Švermově ulici, konkrétně od křižovatky Sved nahoru, nová páteřní kanalizace, která dnes umožní napojení stávajících domů a výhledově odkanalizování celých Karlinek. Tuto stavbu hradí společnost Finapra, která revitalizuje brownfield Slévárny Ostašov a umožní bezplatně toto napojení pro místní občany,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Druhá souvisí s čistotou vody v Harcovské přehradě

Odkanalizování části Harcova, konkrétně v křižovatce Kadlická x Lukášovská a okolí, je rest už desítky let. Nově se na stavbě také podílí developer budoucí zástavby Kunratická a město si žádá také o dotaci z dalších veřejných zdrojů. Už před svátky jsem dopisem obeslal všechny vlastníky domů a pozemků s žádostí o vyjádření zájmu,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Poslední stavbou je dlouho očekávaná druhá etapa kanalizace Volgogradská

Ulice Volgogradská, dříve Janovodolská, už páteřní kanalizaci má. V loňském roce jsme vybudovali přípojky k jedné straně ulice a letos se chystáme na tu druhou. Komplikací je zde samotný Janovodolský potok, tekoucí v prostředku ulice. Páteřní řad je na jedné straně za potokem a domy před potokem. Dlouze jsme získávali povolení od správce toku, Povodí Labe s.p., aby nám umožnil 14x (!) potom překopat, rozebrat žulové koryto, položit trubky a zase koryto zazdít zpět. Povolení už máme a letos budeme stavbu realizovat,“ dodává náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

 

Nastavení cookies