06.01.2021
Jana Kodymová

První jednání libereckých radních

1.schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 5.ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM:

Město Liberec čeká v roce 2021 několik investičních akcí

Významná rekonstrukce městského plaveckého bazénu je největší investiční akcí města do budoucích let. Termín zahájení rekonstrukce objektu je jaro 2022. Město Liberec nyní  podalo žádost o stavební povolení.

Dále Liberec čeká řada dílčích úprav veřejného prostoru majetku ve správě města. Stejně tak aktivně pracuje v započatých projektech, například Regenerace sídliště Ruprechtice, úprava veřejného prostoru na sídlišti Broumovská, stavba vodojemu v ulici Horská, sadové úpravy a modernizace parkoviště v Pastýřské ulici, úprava lokality kolem Domu kultury, výsadba stromořadí ve spodní části Moskevské ulice  a jiné drobné zásahy do pobytových ploch ve městě.

Další finance poputují do správy školských budov a objektů. Jedná se o zateplení budovy ZŠ Kaplického, dále obnovu pláště a zateplení mateřské školy Sedmikráska a dokončení rekonstrukce a navýšení kapacity mateřské školy Pastelka v Ostašově.

Samozřejmě i do oprav  a údržby komunikací a chodníků ve vlastnictví města věnuje Liberec značné finanční prostředky. Jde například o opravu opěrné zdi v ulici Ondříčkova, rekonstrukci kanalizace, vodovodu, plynovodu v Jiskrově ulici, kompletní rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Plužní, Slovenské a Srbské, a dále sdružená oprava s vlastníky inženýrských sítí v lokalitě ulic Slovanské údolí a Javorová,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Město pokračuje v rekonstrukci dvou bytových domů pro sociální bydlení, které budou v roce 2021 předány do užívání. Jde o dům v Orlí a dům v Proboštské. Během příštího roku pak začne přestavba dalších dvou domů pro sociální bydlení, a to v ulici M. Horákové a Dvorské. Jde o dotační akce se spoluúčastí města.

Spolek Lesní koupaliště společně s městem připravuje další výraznou proměnu areálu Lesního koupaliště. Město Liberec přispěje částkou 890 000 korun. Projekt vzešel z prvního ročníku participativního rozpočtu,“ doplňuje primátor Jaroslav Zámečník.

U dotačních akcí je kofinancování kryto z rozpočtu, kde statutární město Liberec bylo schopno alokovat dostatek finančních prostředků i přes význačný pokles příjmů, a to z poskytnutého střednědobého úvěru. Další zdroje jsou dotační z různých programů (evropské i národní). Rovněž navýšení prostředků na opravy komunikací, mostů, chodníků či rozšíření parkovacích míst bylo možno pouze za přispění zmíněného investičního úvěru. Na odboru správy veřejného majetku byly celkově navýšeny finanční  prostředky oproti roku 2020 o 120 mil. Kč. „Dalším zdrojem financování bude přebytek z roku 2020, který ještě není úplně znám, ale podle aktuálního vývoje a na základě úsporných opatření přijatých už na jaře 2020, očekávám, že bude velmi významný,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Plánované investiční akce město Liberec zafinancuje z dotačních evropských i národních programů, také z přebytku z roku 2020 a částečně z poskytnutého střednědobého úvěru. Ten je v maximální výši 150 mil. Kč. V rozpočtu je počítáno s využitím částky 120 mil. Kč. Zbylých 30 mil. Kč je rezerva.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 2: Předložení  a  schválení  uzavření  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  na  veřejnou  zakázku  s  názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“

Vícepráce na projektové dokumentaci v hodnotě 496 000 Kč bez DPH vzešly od společnosti  ATELIER  11  HRADEC  KRÁLOVÉ,  s.r.o., v průběhu příprav nejvýznamnější finanční investice, která Liberec čeká, tedy rekonstrukce městského plaveckého bazénu. Prodlouží se zároveň doba provádění díla o 68 dní.  Zakázka je  hrazena z rozpočtu odboru majetkové správy.

Konkrétně se jedná o dokumentaci k rozšíření rozvodů měření a regulace do přístavby ve výši 60 000 Kč bez DPH, na výměnu bazénové technologie v přístavbě ve výši 150 000 Kč bez DPH a k provedení záložního zdroje, tedy studny, ve výši 286 000 Kč bez DPH. „Tyto vícepráce jsou nezbytné pro dosažení řádné rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci s tím, že  provedení  předmětných  víceprací  ze  strany  současného  dodavatele  je  vhodné  zejména z ekonomických  a  technických  důvodů,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Vícepráce se  zapracují  do  Dokumentace  pro stavební  povolení  a  Dokumentace  pro  provedení  stavby. Termín zahájení rekonstrukce objektu plaveckého bazénu je jaro 2022. Město Liberec nyní  podalo žádost o stavební povolení.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 11: Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP "Adaptační strategie pro Liberec"

Liberec zpracovává Strategii rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021–2030. Nyní Liberec přijal dotaci ze Státního fondu Životního prostředí České republiky k projektu „Adaptační strategie pro Liberec“ ve výši 1 242 000 Kč.

Cílem projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu  a  její  začlenění  do  strategických  materiálů  města,  především  do  v  současné  době připravované Strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021–2030,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Adaptační strategie se bude skládat ze 3 částí s časovým harmonogramem:

1) analytická část (02/2021 -10/2021)

2) návrhová a implementační část (09/2021 -02/2022)

3) akční plán (02/2022 -05/2022)

Součástí  Adaptační  strategie  bude  rovněž  manažerské  shrnutí.  Finální  verze  bude  předložena zastupitelstvu města ke  schválení a bude sloužit jako jeden z výchozích dokumentů pro zpracování následných  koncepčních  a  strategických  dokumentů  města, například pro  územní  plán,  urbanistické  a architektonické studie, komplexní model nakládání s vodami a podobně,“ říká náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Požadovanými výstupy pak bude mapa teploty povrchu, mapa fyziologického stavu vegetace a aktuální digitální model reliéfu a povrchu. Celkové náklady projektu činí 1 380 000 Kč, projekt získal dotaci ze SFŽP ve výši 90% způsobilých nákladů (1 242 000 Kč). Zbývajících 10%, tedy 138 000 Kč, pokrývá statutární město z vlastních zdrojů.

 

Mimo RM:

Liberec získal v období 2018-2020 více než miliardu Kč na dotacích

Rozpočet města Liberec je každý rok kolem 2 miliard Kč, ale skoro 90 procent jde na zajištění veřejných služeb jako je doprava, čistota města, svoz odpadů, provoz škol, divadla, ZOO a dalších. „Na splátku dluhu města padne 230 milionů Kč ročně. O peníze na nové investice pro zlepšení života obyvatel tak musí město převážně usilovat v dotačních programech EU nebo ČR,“ vysvětluje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Pro projekty na území města Liberce se podařilo za poslední dva roky získat dotační prostředky ve výši 1,18 miliardy Kč. Jedná se o projekty, které již byly dokončeny, nebo se realizují a budou dokončeny do konce roku 2022. Dotační žádosti ve výši přibližně 17,5 milionu Kč jsou ve fázi hodnocení poskytovatelem dotace a další projekty v přibližné výši předpokládané dotace 943 milionů Kč již město připravuje.

Aktualizovaný přehled projektů na území města Liberce s uvedením výše získané dotace:

Dokončeno 2019:

Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Jeřmanická

3 mil. Kč

Cyklostezka Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec

9,4 mil. Kč

Dům humanity Liberec - Most k Naději

18,5 mil. Kč

Azylový dům Liberec pro matky s dětmi

15,3 mil. Kč

Chráněné bydlení Tulipan

14 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

17,5 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vratislavice

24 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Nová Ruda

28 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Beruška

44,9 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

43,7 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň          

8,3 mil. Kč

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň

9,1 mil. Kč

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň

8,5 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru                   

34,3 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru - zateplení + VZT

13,8 mil. Kč

Rekonstrukce vzduchotechniky a modernizace rozvodů topení Divadla F. X. Šaldy         

10 mil. Kč

Parkovací a navigační systém                                         

10 mil. Kč

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

 

 4,1 mil. Kč

4 města zachraňují přes hranice – hasičská zbrojnice v Krásné Studánce

17,5 mil. Kč

Za rok 2019 získány dotační prostředky na ukončené projekty ve výši 333,9 mil. Kč.

 

Dokončeno 2020:

Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa                    

3,1 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům F (Žitavská ul.)

15,5 mil. Kč

Rekonstrukce silnice Horní Hanychov - Světlá pod Ještědem

75 mil. Kč

Nákup ekologických autobusů na CNG   

67 mil. Kč

Revitalizace parku Pod Sadem míru (U Domoviny)

2,3 mil. Kč

Revitalizace dvou parků nad přehradou

1,3 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Polní a Baltská

4 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lipová

1,7 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy na Nám. Míru a ul. Písecká

6 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova

2 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina Výšina

6,7 mil. Kč

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská – energetické úspory

5,6 mil. Kč

ROMODROM – sociální bydlení                                          

8,2 mil. Kč

Aktivní život – sociální podnik, prádelna      

0,56 mil. Kč

IQ servis – sociální podnik, výroba interaktivních exponátů                     

0,99 mil. Kč

Městská památková zóna – historická okna radnice, divadlo F. X. Šaldy

1,4 mil. Kč

Za rok 2020 získány dotační prostředky na ukončené projekty ve výši 201,35 mil. Kč

 

Předpoklad dokončení projektů v roce 2021:

Komunitní centrum Vratislavice

55 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům E (Orlí ul.)

17,5 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům C (Proboštská)

15 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům B (ul. Dr. M. Horákové)

12,7 mil.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - lokalita Letná - Stračí

7,3 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Pastelka

43,2 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Pastelka – retenční nádrž

 1,1 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Motýlek

14,4 mil. Kč

Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska

3,3 mil. Kč

Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci

11 mil. Kč

Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

7,6 mil. Kč

Cyklostezka Odra-Nisa, úsek Machnín

1,2 mil. Kč

Strategické dokumenty města Liberec                          

6,7 mil. Kč

Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec (realizace 2021 – 2024)             

6,7 mil. Kč

Podzemní kontejnerová stání                                             

6,3 mil. Kč

 

 

Centrum pro zdravotně postižené LK                                

12,2 mil. Kč

Rekonstrukce Jedličkův ústav                                                    

21,6 mil. Kč

Chráněné bydlení TULIPAN                                                 

12,5 mil. Kč

Polévkárna TULIPAN – sociální podnik                                

5 mil Kč

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova

11,8 mil. Kč

Dotační žádost podána – hodnocení

 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova

5 mil. Kč

MCU Koloseum – sociální podnik                                       

5,5 mil. Kč

předpoklad získání dotace, dotační žádost v přípravě

Zvýšení bezpečnosti dopravy parkoviště v ul. Pastýřská

15 mil. Kč

 

 

Získány dotační prostředky ve výši 272,1 mil. Kč na projekty v realizaci, případně připravované projekty, jejichž ukončení realizace se předpokládá v roce 2021.

 

K dnešnímu dni jsou podané dotační žádosti ve výši 10,5 mil. Kč, které jsou ve fázi hodnocení poskytovatelem dotace a dále jsou aktuálně připravovány dotační žádosti ve výši přibližně 15 mil. Kč.

 

 

Předpoklad dokončení projektů v roce 2022:

Schválená dotace

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra  - Centrum aktivního života                  

178,3 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům A (ul. Jablonecká)             

6,1 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům D (ul. Dvorská)

12 mil. Kč

Centrum bydlení Liberec

9,7 mil. Kč

Asistenti prevence kriminality II

9,5 mil. Kč

Férové školy v Liberci II

73 mil. Kč

Vodojem v ul. Horská a vodovodní řady

47 mil. Kč

Liberec plánuje chytře a zodpovědně

7 mil. Kč

Střední škola strojní, stavební a dopravní                        

9 mil. Kč

Střední průmyslová škola textilní                                    

11 mil. Kč

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická   

12,9 mil. Kč

Adaptační strategie Liberec

1,2 mil. Kč

Dotační žádost podána – hodnocení

Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Barvířská

0,6 mil. Kč

Regenerace sídliště Ruprechtice

4,5 mil. Kč

Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova

1,8 mil. Kč

předpoklad získání dotace, dotační žádost v přípravě

Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou 

700 mil. Kč

MŠ Klášterní – energetické úspory

3 mil. Kč

ZŠ Na Výběžku – zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti

20 mil. Kč

ZŠ Jabloňová – zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti

30 mil. Kč

URAN – rekonstrukce pláště vč. VZT

15 mil. Kč

Parkovací dům Liberec P+R u krajského úřadu

60 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec domy – Na Žižkově

70 mil. Kč

Další akce zvýšení bezpečnosti dopravy

30 mil. Kč

*Jedná se o projekty statutárního města Liberec a projekty zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Jablonec nad Nisou na území města Liberec, jenž je administrován odborem strategického rozvoje a dotací magistrátu města Liberec

Získány dotační prostředky ve výši 376,6 mil. Kč na projekty v realizaci, případně připravované projekty, jejichž ukončení realizace se předpokládá v roce 2022.

K dnešnímu dni jsou podané dotační žádosti ve výši 6,9 mil. Kč, které jsou ve fázi hodnocení poskytovatelem dotace a dále jsou aktuálně připravovány dotační žádosti ve výši přibližně 928 mil. Kč.

V programovém období 2021 – 2027 se dále připravují následující projekty:

  • zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti základních škol (ZŠ Jabloňová, ZŠ U Školy, ZŠ Švermova, ZŠ Orlí, ZŠ Sokolovská, ZŠ Barvířská, ZŠ Česká, ZŠ Ještědská, ZŠ U Soudu (I., II.), ZŠ Vrchlického)
  • navýšení kapacity MŠ Malínek
  • Náplavka u Libereckého kraje
  • rekonstrukce Tržního náměstí
  • rekonstrukce Libereckých výstavních trhů
  • vybudování sběrného dvora vč. re-use bazaru
  • výstavba domovu pro seniory
  • rekonstrukce bazénu Liberec

Projekt vybudování společného přestupního terminálu v prostoru vlakového nádraží a kapacitní parkovací dům je plánován v období 2023 – 2026.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.