22.03.2023
Jana Kodymová DiS.

Šesté jednání liberecké městské rady

Šestá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 21. března. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2023 v kompetenci rady města

„Na včerejší radě města jsme se mimo jiné rozhodli o tom, že z rozpočtu obratem uvolníme částku 15 milionů korun na opravy výtluků po zimě. Dobrou zprávou pro Liberečany je, že by technické služby měly dokázat odstranit řadu děr a poškození jednou tak rychleji, protože díky investicím navíc mají od teď k dispozici více lidí a techniky než doposud. Celkově se tak jejich roční rozpočet navyšuje zhruba na 250 milionů korun. Věřím, že  opravy budou hotové co nejdříve,“ říká primátora města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Bod č. 203: Informace o aktuálním stavu výběru poplatku za psy

Město Liberec nebude zvyšovat poplatek za psy

Ačkoliv se městu postupně zvyšují náklady na služby, které souvisejí s domácími zvířaty, zejména se psy, kdy město hradí nemalou částku za úklid exkrementů, papírové sáčky nebo například provoz útulku Archa, rozhodli jsme poplatek za psy v Liberci nezvyšovat a nechat na současné částce 600 korun za prvního psa. Za dalšího pak občané zaplatí 1 500 korun, což je rovněž stejná částka, jako doposud.

„Nechceme v současné, ekonomicky složité, době zatížit dalšími náklady tisíce pejskařů, z nichž drtivá většina je zodpovědná, a poplatek za svého psa pravidelně platí. Bohužel, i mezi většinou těch slušných a férových chovatelů, se stále najdou ti, na které všichni ostatní doplácejí. Za své čtyřnohé miláčky odmítají uklízet a v podstatě se vezou jako černí pasažéři, protože náklady na úklid přenášejí na nás ostatní. Jako primátor budu apelovat na městskou policii, aby vůči těmto pejskařům přitvrdila. A sice tak, že ve chvíli, kdy přistihnout majitele psa, který prokazatelně znečistil veřejné prostranství, udělí mu hned na místě pokutu na horní hranici maximální částky, což je až 10 tisíc korun,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Poplatek ze psů je vybírán na základě zákona o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky SML č. 4/2019. Výše poplatku ze psů je 600 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí 200 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Platební morálka u tohoto poplatku je velmi dobrá, ze všech registrovaných 19 824 případů liberecký magistrát eviduje k 13. březnu 2023 pouze 615 dlužníků.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa, staršího 6 měsíců. Držitel psa je přihlášen nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu, také osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 40: Akční plán strategie ITI Liberec – Jablonec nad Nisou

Liberecká městská rada souhlasila se zněním Akčního  plánu  strategie  ITI  pro území aglomerace Liberec – Jablonec  nad Nisou, který navazuje na Koncepční část strategie ITI.

Akční plán sestává z tzv. Programových rámců  jednotlivých  operačních  programů,  ze  kterých  bude  ITI  čerpat. Programový  rámec obsahuje seznamy strategických projektů a u programu IROP také finanční plán a monitorovací indikátory.

Akční plán strategie LBC-JBC aglomerace obsahuje níže uvedené programové rámce, jejichž obsah odpovídá aktuálně vyžadovaným informacím ze strany jednotlivých řídicích orgánů.

1. Programový rámec IROP –ITI (Integrovaný regionální operační program), verze 1

2. Programový rámec OPŽP (Operační program Životní prostředí), verze 1

3. Programový rámce OPD (Operační program Doprava), verze 1

Výběr strategických projektů do programových rámců IROP, OPŽP, OPD, naplňující opatření strategie, proběhl prostřednictvím výzev nositele, které byly otevřeny v termínu 31.3. –10.6. 2022. Následně docházelo k finálnímu schvalování jednotlivých programových dokumentů a specifických  pravidel  operačních  programů a podle těchto pravidel byly dále záměry upravovány. Do výzvy nositele ITI se přihlásilo 135 projektů s požadavky na dotaci překračující 5,5 mld. Kč. To převyšuje nabízenou dotaci pro celé území. Z IROPu je  pro  aglomeraci  LBC-JBC alokováno 1,326 mld. Kč, projekty v programovém rámci mohou dosahovat do 130% alokace na dané opatření. Z OPD budeme moci čerpat cca 1 mld. Kč a z OPŽP cca 180 mil. Kč.

Podle kritérií schválil Řídicí výbor v seznamu strategických projektů celkem 70 projektů, z toho 57 pro financování z IROP, 5 z OPD  a  8 z OPŽP.  Po schválení v zastupitelstvu budou jednotlivé programové rámce hodnoceny na příslušných ministerstvech.

Mezi největší projekty či integrovaná řešení nejen v Liberci, ale také v rámci celého území, patří modernizace základních škol, např. ZŠ Jabloňová, ZŠ Švermova, nebo revitalizace veřejných prostranství, kde dojde na několika místech ke kultivaci břehu řeky Nisy (např. u sídla Krajského úřadu, ve Vratislavicích nad Nisou nebo v Hrádku nad Nisou). Největší investice si vyžádá prodloužení tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou spolu se stavbou nového terminálu.

Důležitým milníkem při čerpání prostředků je pro nás polovina roku 2025, kdy je potřeba mít zrealizované investice v objemu 230 milionů korun,“ dodává náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 4 : Schválení způsobu přípravy zadání veřejné zakázky na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci

Liberecká městská rada projednala možné postupy při přípravě zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na rekonstrukci městského plaveckého bazénu.

V únoru 2020 zadalo město Liberec vypracovat projektovou dokumentaci na stavební práce společnosti ATELIER  11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o. Tato  projektová dokumentace  pro  realizaci  stavby,  včetně  výkazu  výměr  a  soupisu  prací,  byla  v  roce  2022 dokončena. S ohledem na finanční možnosti města nyní liberečtí radní rozhodli, jakým  způsobem  bude  zakázka  realizována.

Rada města rozhodla o přípravě podkladů pro zadávací řízení. Vybranou variantou je ´otevřené řízení´. Ve vedení města jsme zvolili variantu, která je nejtransparentnější z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Nyní nějaký čas potrvá, než bude zadávací dokumentace k dispozici. S ohledem na to, že se jedná o největší stavební zakázku za posledních víc jak deset let, chceme, aby byla perfektně připravená. Cílem mým, jako odpovědného náměstka za majetkovou gesci, stejně tak jako celého vedení města je, abychom na základě dobře připravené zadávací dokumentace vybrali takového dodavatele, který nám zrekonstruuje bazén v perfektní kvalitě. Chceme, aby byl bazén schopen po své rekonstrukci sloužit návštěvníkům dalších třicet, čtyřicet let, a tomu také musí odpovídat naše nároky a požadavky na jeho rekonstrukci. Samotnému vyhlášení zadávacího řízení musí ještě předcházet diskuze o financování výstavby. Ta by měla být rozložena do několika let, aby co nejméně zatížila rozpočet města. Počítáme i s využitím dotací z různých zdrojů a finanční podpory ze strany Libereckého kraje, která je předmětem dalších jednání,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 5: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "FCI Agility Word Championship Czech republic, Liberec 2023"

Město Liberec podpoří konání světového šampionátu v agility finanční dotací ve výši 800 000 Kč. Včera o tom rozhodli radní na svém zasedání. Podporu bude ještě projednávat zastupitelstvo na březnovém jednání. Nejvýznamnější mezinárodní kynologická akce se vrací do Liberce potřetí.

V rozpočtu jsme měli na základě schválení zastupitelstva města alokovanou částku na podporu této mezinárodní akce 1 milion korun. Po jednáních s žadatelem, který deklaroval úspory v rámci akce, bylo schváleno ponížení částky na 800 000 Kč. Ušetřené finanční prostředky využijeme na podporu jiných sportovních akcí pořádaných na území města,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Projekt „FCI Agility Word Championship Czech republic, Liberec 2023“ se  uskuteční  v liberecké Home Credit Areně od 4. do 8. října 2023. Celková předpokládaná účast je 700 sportovců z 55 zemí světa. Statutární město Liberec se stalo hlavním partnerem této akce a podpoří ji ze svého rozpočtu. Vedle sportovního přínosu v rámci České republiky i celého světa, nelze přehlédnout také související ekonomický přínos pro město.

 

Bod č. 19: Vypsání zadávacího řízení na modernizaci hospodářské budovy MŠ Stromovka v Liberci

Bod č. 20 : Vypsání zadávacího řízení na modernizaci šaten a sociálního zařízení v ZŠ Lesní

Město Liberec vypisuje zadávací řízení na zhotovitele modernizace  hospodářské  budovy  a  stavební  úpravu  kuchyně v mateřské škole Stromovka. Město napřímo osloví 6 firem a ve druhé polovině června oznámí výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení.

Modernizací projdou také šatny a sociální zařízení tělocvičny základní školy v Lesní ulici. Tady půjde o změnu  dispozičního  řešení  a  celkovou  modernizaci dožilého  sociálního  zázemí tělovýchovného pavilonu. Výsledek  zadávacího řízení bude znám do konce května.

Jedná se o plánované rekonstrukce a modernizace objektů, které jsou nutné s ohledem na technický stav a požadavky hygienických norem. Předpokládaná hodnota modernizace hospodářské budovy MŠ Stromovka je okolo 15 milionů korun a modernizace šaten a sociálního zařízení v ZŠ Lesní je očekávána v částce nepřesahující 16 milonů,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 26: Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele -ředitelky základní školy

Na základě rezignace na funkci ředitelky Základní školy Švermova k 31. srpnu 2023 vyhlašuje město Liberec konkurzní řízení  tuto pozici. Přihlášky lze doručit do 24. dubna. Nástup do funkce je pak od 1. září 2023.

„Paní ředitelka se rozhodla funkci opustit po 18 letech, a to z vážných rodinných důvodů. Konkurz tedy vypisujeme rok před skončením standardního funkčního období, uskuteční se někdy v průběhu května. Věřím, že vybereme kvalitního kandidáta,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 52: Darovací smlouvy – Most a lávka přes I/14 H, Vratislavice

Statutární město Liberec a Ředitelství silnic a dálnic ČR  uzavřou darovací smlouvu. Jejím předmětem je převod mostu a lávky přes silnici I/14H, díky kterým byly propojeny místní  komunikace  Pivovarská  a  Nad  Školou. Oba  mostní  objekty  jsou v bezvadném stavu, jak vyplývá z mostních prohlídek. Lávku převede město Liberec do údržby Městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Po letech dochází k naplnění smlouvy mezi ŘSD a městem Liberec. V rámci stavby nové výpadovky na Jablonec nad Nisou se ŘSD na počátku milénia zavázalo vybudovat most a lávku a město se zavázalo je převzít. Na dlouhou dobu se s naplněním smlouvy nemyslelo a nyní se vzájemné vztahy rovnají. ŘSD muselo ještě oba objekty opravit a dnes již nebrání jejich převzetí. Běžnou údržbu lávky budou zajištovat lidi z městské části Vratislavice nad Nisou, o most se bude starat samo město Liberec, podobně jako o ostatní mosty v našem majetku,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 54: Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení

Liberec vypisuje veřejnou zakázku na obnovu svítidel veřejného osvětlení s velkou energetickou náročností za nová,  energeticky méně náročná svítidla. Zakázka na zajištění výměny  světelných  prvků  veřejného  osvětlení  (VO),  je s předpokládanou hodnotou ve výši 16 750 000 Kč bez DPH. Počet svítidel k výměně je 1007 kusů a počet stožárů k výměně pak 167 kusů.

„Realizace spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem  LED, s regulací světelného toku a integrací konektoru v těle svítidla pro budoucí využití při aktivní  správě  a  řízení  osvětlení.  Součástí  zakázky  je  také  povinné  doložení  všech  technických dokumentů k návrhu osvětlení a samotným prvkům veřejného osvětlení,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie  Jiří Šolc.

V této souvislosti bude čerpána dotace na základě výzvy č. NPO 1/2022, Rekonstrukce veřejného osvětlení. Dotace je zaměřena na úsporu elektrické energie. Město Liberec může každý rok čerpat až 10 mil. Kč. Instalací LED svítidel získá město touto výměnou zhruba 40% úsporu ve spotřebě elektrické energie na plánovaném počtu svítidel.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 24: Centralizovaný nákup elektřiny a zemního plynu 2024

Statutární město zahájilo přípravy centralizovaného nákupu ELEKTŘINY (nízké napětí a vysoké napětí) a ZEMNÍHO PLYNU (maloodběr a velkoodběr) prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen ČMKBK) pro rok 2024 pro odběrná místa statutárního města Liberec, jeho příspěvkových organizací a akciových  společností  a  dále  pro  města,  obce  a  jejich příspěvkové organizace a akciové společnosti, které o sdružený nákup projevily zájem. Do dnešního dne bylo realizováno 10 centralizovaných nákupů komodit prostřednictvím ČMKBK, a to pro roky 2012 -2023.

Pro kalendářní rok 2023 byl celkový objem soutěžených komodit ve výši:

  • ELEKTŘINA  16 024 MWh  *
  • ZEMNÍ PLYN 18 330 MWh  *

* okolní obce a jejich příspěvkové organizace tvoří cca 20 % celkové objemu soutěžených komodit. Náklady na komoditní burzu pro rok 2023 byly ve výši 471 409 Kč s DPH,  z toho okolní obce hradí svůj podíl ve výši cca 20  % z těchto nákladů.  Za příspěvkové organizace SML a akciové společnosti hradí náklady SML.

 „V roce 2023 si statutární město mohlo dovolit nakupovat za tvz. SPOTové ceny, protože pro rok 2023 byly vládou ČR ceny energií zastropovány na 5 Kč za kilowatthodinu (kWh) silové elektřiny bez DPH a 2,50 Kč bez DPH za plyn. Ukazuje se, že to bylo dobré rozhodnutí, protože SPOTové ceny jsou nižší než je vládní strop, a město by tak mělo ušetřit na energiích. Pro rok 2024 vláda zatím nepočítá se zastropováním, a tak by město bylo v nejistotě, kolik zaplatí za energie, což si nemůžeme dovolit už jen kvůli sestavování rozpočtu pro rok 2024. Na základě analýzy trhu, kterou pro nás dělá ČMKBK, město zvolí jednu z variant, kterou se vydá, a to je buď jednorázovým FIXem, nebo postupným FIXem,“ popisuje Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

JEDNORÁZOVÁ FIXACE CENY:

• možnost nákupu energií na období 1 nebo více let za pevnou cenu v Kč/MWh stanovenou k okamžiku uskutečnění nákupu

• na burze je vysoutěžena dodavatelská marže v podobě přičítacího nebo násobícího koeficientu.

POSTUPNÁ FIXACE CENY:

• na burze je vysoutěžena dodavatelská marže v podobě přičítacího nebo násobícího koeficientu

• cena  energií  na  stanovené  období  (1  rok  apod.)  vzniká  postupně ve fixačních krocích v předcházejícím období.

SPOTOVÉ CENY:

• na burze je vysoutěžena dodavatelská marže v podobě přičítacího koeficientu

• cena energií ve stanoveném období vzniká postupně  podle aktuálního vývoje cen.

 „Z mého pohledu se pro město jeví jako zajímavá ta postupná fixace, protože město může ještě v průběhu letošního roku určit až čtyři fixace ceny pro rok 2024, a reagovat tak na vývoj trhu s energiemi, který zažil velice turbulentní období po pádu Bohemia Energy a následném válečném konfliktu na Ukrajině. Nyní se však trh již uklidňuje a někteří dodavatelé energií nabízí ceny nižší, než je zmíněný vládní strop,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

Přesný způsob nákupu bude upřesněn v dalších týdnech a bude předložen Radě města Liberce ke schválení včetně finálních příkazů k obchodování.

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies