Použití znaku města

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Použití znaku města

3. Základní informace k životní situaci

Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby.Ostatní musejí mít pro použití svolení města (obce). V Liberci je toto svolení vydáváno podle interních směrnic radou města.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění žádosti o použití znaku města, přiložení všech v žádosti uvedených příloh a odeslání na adresu odboru kancelář primátora

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města, Liberce, odbor kancelář primátora.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost je třeba dodat v dostatečném předstihu před plánovaným použitím znaku města, neboť svolení uděluje rada města, a ta se ke svému jednání schází zpravidla 1x za dva týdny. Na základě pověření rady města (je vždy součástí usnesení) vydává písemné svolení k použití znaku města vedoucí odboru kancelář primátora.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba vždy přiložit grafický návrh použití znaku města nebo maketa či vzorek předmětu použití. Další přílohy jsou:

- V případě, že žadatelem je fyzická osoba:    
    1) Kopie živnostenského oprávnění v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu
    2) Česné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města

- V případě, že žadatelem je právnická osoba:
    1) Kopie živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné identifikační listiny
    2) Česné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města
    3) Zmocnění fyzické osoby k jednání na účet právnické osoby, pokud takové zmocnění nevyplývá z výše uvedených dokumentů

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o použití znaku města (dostupná online na internetových stránkách města)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Projednání žádosti i vydání povolení či zamítnutí žádosti je bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není taxativně stanovena, žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání žádosti prostřednictvím elektronické podatelny (nutný elektronický podpis)

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění)

16. Jaké jsou související předpisy

Interní směrnice vydané radou města

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

žádné

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Použití znaku města bez souhlasu bude řešeno podle příslušných právních předpisů.

19. Nejčastější dotazy

Mohu znak použít bez souhlasu? - Ne, třetí osoby mohou znak používat pouze se souhlasem města.

Kde získám aktuální podobu znaku? - Poskytuje odbor kancelář primátora.

20. Další informace

žádné

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Použití loga města

Za správnost návodu odpovídá útvar

Kancelář primátora

Kontaktní osoba

Kancelář primátora, tel.: 485 243 174

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 12. 2009

Popis byl naposledy aktualizován

16. 5. 2022

Datum konce platnosti popisu

žádný

Nastavení cookies