15.05.2021
Bc. Karel Kozlovský

Povolení k umístění reklamního zařízení

1. Identifikační kód

17-01-05

2. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k umístění reklamního zařízení :

a) formou vyjádření mimo silniční pozemek a ochranné pásmo komunikace

b) formou rozhodnutí – zvláštní užívání komunikace, stavba v ochranném pásmu MK nebo  silnice II. a III. třídy.

3. Základní informace k životní situaci

Umístění reklamního zařízení, které podléhá vyjádření Stavebního úřadu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel reklamního zařízení, nebo jeho zástupce se souhlasem vlastníka nemovitosti, na které bude reklamní zařízení umístěno.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost poštou, DS, nebo na podatelnu MML. Přílohou žádosti je kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním  přesného umístění reklamního zařízení, popř. fotodokumentace, souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Vyjádření nebo rozhodnutí k výše uvedené žádosti vydává odbor dopravy Magistrátu města Liberec jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, 3. patro nové budovy radnice, č.dveří 311 – p. Jana Fričová  (tel.: 485 243 859).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním  přesného umístění reklamního zařízení,
 • přesný popis reklamního zařízení (popř. fotodokumentace)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o umístění reklamního zařízení – formulář je k dispozici přímo na odboru dopravy (č.dv. 311), nebo na internetu zde – formuláře – odbor dopravy – žádost č. 13

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  - zvláštní užívání komunikace 10 dní a kratší - 100 Kč, 6 měsíců a kratší - 500 Kč, delší než 6 měsíců – 1000,- Kč, ostatní bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti, ve složitém případě 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník nemovitosti
 • Vlastník komunikace
 • Policie ČR
 • Stavební úřad

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat Stavební úřad o vydání příslušného povolení, popř. požádat odbor životního prostředí (od.památkové péče) o vydání vyjádření.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze podat žádost datovou schránkou, při podání žádosti emailem je nutné do 3 dnů doručit originál žádosti.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • § 25 a § 40 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • § 31 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • § 124 odst. 5 písm. m) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Vyjádření není vydáváno ve správní řízení, nelze se proto proti němu odvolat.
 • Proti rozhodnutí je možno se odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Liberec.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek silničního správního úřadu pro umístění reklamního zařízení může tento v souladu s § 35, § 42 a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nařídit odstranění reklamního zařízení a uložit pokutu.

19. Nejčastější dotazy

Pokud je reklamní zařízení navrženo v místě viditelném ze silnice I. třídy, je nutno požádat o vydání příslušného povolení Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy.

20. Další informace

 • Zvláštní užívání komunikace – stavbou reklamního zařízení je dotčen silniční pozemek
 • Stavba v ochranném pásmu komunikace – stavba reklamního zařízení je umístěna v ochranné pásmu komunikace dle § 30 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nutno požádat Stavební úřad o vydání příslušného povolení

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní

Kontaktní osoba

Jana Fričová, tel: 485 243 859

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

13.8.2013

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies