15.05.2021
Karel Kozlovský

Povolení k umístění reklamního zařízení

1. Identifikační kód

17-01-05

2. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k umístění reklamního zařízení :

a) formou vyjádření mimo silniční pozemek a ochranné pásmo komunikace

b) formou rozhodnutí – zvláštní užívání komunikace, stavba v ochranném pásmu MK nebo  silnice II. a III. třídy.

3. Základní informace k životní situaci

Umístění reklamního zařízení, které podléhá vyjádření Stavebního úřadu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel reklamního zařízení, nebo jeho zástupce se souhlasem vlastníka nemovitosti, na které bude reklamní zařízení umístěno.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost poštou, DS, nebo na podatelnu MML. Přílohou žádosti je kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním  přesného umístění reklamního zařízení, popř. fotodokumentace, souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Vyjádření nebo rozhodnutí k výše uvedené žádosti vydává odbor dopravy Magistrátu města Liberec jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, 3. patro nové budovy radnice, č.dveří 311 – p. Jana Fričová  (tel.: 485 243 859).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • kopie katastrální mapy se zakreslením a okótováním  přesného umístění reklamního zařízení,
 • přesný popis reklamního zařízení (popř. fotodokumentace)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pokud jím není žadatel).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o umístění reklamního zařízení – formulář je k dispozici přímo na odboru dopravy (č.dv. 311), nebo na internetu zde – formuláře – odbor dopravy – žádost č. 13

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  - zvláštní užívání komunikace 10 dní a kratší - 100 Kč, 6 měsíců a kratší - 500 Kč, delší než 6 měsíců – 1000,- Kč, ostatní bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti, ve složitém případě 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník nemovitosti
 • Vlastník komunikace
 • Policie ČR
 • Stavební úřad

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat Stavební úřad o vydání příslušného povolení, popř. požádat odbor životního prostředí (od.památkové péče) o vydání vyjádření.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze podat žádost datovou schránkou, při podání žádosti emailem je nutné do 3 dnů doručit originál žádosti.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • § 25 a § 40 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • § 31 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 • § 124 odst. 5 písm. m) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Vyjádření není vydáváno ve správní řízení, nelze se proto proti němu odvolat.
 • Proti rozhodnutí je možno se odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Liberec.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek silničního správního úřadu pro umístění reklamního zařízení může tento v souladu s § 35, § 42 a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nařídit odstranění reklamního zařízení a uložit pokutu.

19. Nejčastější dotazy

Pokud je reklamní zařízení navrženo v místě viditelném ze silnice I. třídy, je nutno požádat o vydání příslušného povolení Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy.

20. Další informace

 • Zvláštní užívání komunikace – stavbou reklamního zařízení je dotčen silniční pozemek
 • Stavba v ochranném pásmu komunikace – stavba reklamního zařízení je umístěna v ochranné pásmu komunikace dle § 30 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nutno požádat Stavební úřad o vydání příslušného povolení

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní

Kontaktní osoba

Jana Fričová, tel: 485 243 859

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

13.8.2013

Datum konce platnosti popisu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.