02.09.2020
Karel Horník

Registrace historických vozidel

 

1. Identifikační kód

17-03-14

2. Pojmenování (název) životní situace

Registrace historických vozidel.

3. Základní informace k životní situaci

Definice historického vozidla:

Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.

Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla trvalé bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo jako vlastník vozidla a dosud registrovaný provozovatel a vlastník. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele (týká se plné moci zaslané úřadu prostřednictvím datové zprávy).
 • Fyzická osoba v místě bydliště (trvalý pobyt) nebo v místě podnikání, liší-li se od bydliště, u právnické osoby v místě sídla popř. v místě odštěpného závodu firmy.
 • U lékařů se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu.
 • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem.

Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo.

      Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla (viz níže).

Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích

Historické vozidlo při provozu na pozemních komunikacích lze provozovat, jen pokud je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů, a není-li jimi vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě. U historických vozidel může být předepsáno doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných vozidel nebo vojenských bojových vozidel, určena jeho maximální rychlost a další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, které stanoví v žádosti o provedení testování historického vozidla předseda krajské testovací komise. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v průkazu historického vozidla.

Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla.

6. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušné obce s rozšířenou působností v sídle kraje

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.
 • Před započetím provozování vozidla

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel.

K přihlášce se dále předkládá:

 1. vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,
 2. barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,
 3. původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
 4. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 5. doklad totožnosti,
 6. doklad o povolení k pobytu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,
 7. údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,
 8. souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o registraci historického vozidla - k dispozici na oddělení registru vozidel nebo u testovacích komisí. Dále je možné je získat ve Veterán klubu.

Žádost o provedení testování historického ke stažení zde.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

motocykl do 50cm3 300,- Kč
motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

Osvobození:

1.       Od poplatku podle třetí odrážky této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

2.       Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3.       Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky:

1.       Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

2.       Při přestěhování žadatel zaplatí správní poplatek za provedený zápis změny adresy v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu ve výši 50,- Kč. Při stěhování provozovatele nebo vlastníka do jiného správního obvodu v jiném kraji žadatel zaplatí dalších 50,- Kč za změnu registrační značky (zápis alfanumerické kombinace registrační značky).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komisaři klubových a krajských testovacích komisí.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č.343/2014 Sb., o registraci vozidel,
 • vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83 a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Jakého stáří musí být vozidlo, aby mohlo být zaevidováno jako historické (veterán)?

Jako historické může být zaevidováno vozidlo starší 30 let.

Mohu jako historické vozidlo zaregistrovat vozidlo, které je již registrováno v registru vozidel?

Ne, podmínkou registrace historického vozidla je skutečnost, že toto vozidlo není evidováno v registru vozidel.

Je nutné splnění dalších podmínek aby vozidlo mohlo být zaregistrováno jako historické?

Ano,  kladné testování historického vozidla, potvrzené krajskou a klubovou testační komisí.

Zda se platí poplatek na podporu sběru a využití autovraků?

Není stanoven.

20. Další informace

Možnost dotazů na tel.  485 243 856 a 485243849.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  1.1.2015

Nastavení cookies