02.09.2020
Karel Horník

Registrace silničního vozidla (nové, dovezené z EU)

 

1. Identifikační kód

 

17-03-01

 

2. Pojmenování (název) životní situace

 

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

 

3. Základní informace k životní situaci

 

·        (§6 zák. 56/2001 Sb.) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

 

·        To neplatí pro dvoukolý moped kategorie L1 a LA, jehož technická způsobilost byla schválena do 30. 6. 2001. Takový se registruje jen na žádost vlastníka. (Povinně se registruje, byla-li technická způsobilost schválena po 30. 6. 2001).

 

 • Ze zvláštních vozidel podléhají povinné registraci pouze zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla (traktorové přívěsy a návěsy kategorie OT) a pracovní stroje samojízdné. Pracovní stoje samojízdné uvedené do provozu od 1.7.2001, podléhají povinné registraci, zatímco před uvedeným datem mohou být zaregistrovány na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.

 

Zaregistrování vyřazeného silničního motorového a přípojného vozidla

 

 • Jedná se pouze o vozidla trvale vyřazená z registru silničních vozidel v období od 1. 7. 2001 do 30. 4. 2004. U ostatních silničních nebo zvláštních motorových vozidel a přípojných vozidel byla trvalým vyřazením z registru vozidel nevratně zrušena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
 • Vozidla registrují obce s rozšířenou působností.

 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

·        Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.  Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

 5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

 

1. technický průkaz silničního vozidla,

 

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

 

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

 

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

 

5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

 

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel dovezených z členských států (viz. bod 8 čl.5b)

 

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

 

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

 

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

 

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

 

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

 

·        U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

·        U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7. 
 • V úředních hodinách.
 • Před započetím provozování vozidla.

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží:

 

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

 

1. technický průkaz silničního vozidla,

 

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

 

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

 

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

 

5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

 

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidla:

 

·        dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky (osobní automobil, nákladní automobil do 3500kg, motocykl a přípojné vozidlo od 750 do 3500kg.

 

·        dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok (nákladní automobil nad 3500kg, speciální automobil, autobus, vozidlo taxislužby a přípojné vozidlo nad 3500kg

 

·        dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než šest let (přípojné vozidlo do 750 kg a motocykl do 50 ccm a konstrukční rychlosti do 50 km/h

 

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

 

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

 

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

 

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a)

 

h) doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

 • „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ je k dispozici v hale magistrátu nebo ke stažení zde.
 • Formulář musí být vytištěn na přeloženém listu papíru formátu A3 (dvojlist). Formulář slouží jako obal složky spisu. Identifikace vlastníka vozidla (1. list) je na vrchu obálky. Údaje o vozidle (2. list) tvoří druhou stranu. Třetí a čtvrtá strana dvojlistu je prázdná.

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

 

Správní poplatky pro zaregistrování motorového vozidla a přípojného vozidla jsou:

 

motocykl do 50cm3

300,- Kč

motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500,- Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,-Kč

 

 

 

poplatek na podporu sběru a využití autovraků (dále eko poplatek)

EURO 0 a starší

10.000,- Kč

 

EURO 1

5.000,- Kč

 

EURO 2

3.000,- Kč

 

EURO 3 a mladší

0,- Kč

 

 

 

·        Od poplatků za registraci vozidla a za eko  poplatek jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

 

·        Od poplatku za registraci elektrického vozidla jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Vlastník vozidla pokud je odlišný od provozovatele

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Jsou uvedeny v bodě 8

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

Pouze objednání pořadí zde

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č.343/2014 Sb., o registraci vozidel

 

16. Jaké jsou související předpisy

 

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Podle zákona č. 56/2001 Sb. § 83 a § 83a pokuta do 50 000,- Kč.

 

19. Nejčastější dotazy

 

 • Musím dojet s vozidlem na úřad?

 

Ne, nemusíte.

 

20. Další informace

 

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel 485 243 841.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Oddělení registru vozidel.

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  15.8.2018

 

 

Nastavení cookies