02.09.2020
Karel Horník

Registrace sportovních vozidel

1. Identifikační kód
17-03-15
2. Pojmenování (název) životní situace
Registrace sportovních vozidel
3. Základní informace k životní situaci
Definice sportovního vozidla
Sportovním vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovního vozidel a kterému byl vydán průkaz sportovního vozidla.
Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla trvalé bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo jako vlastník vozidla a dosud registrovaný provozovatel a vlastník. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele (týká se plné moci zaslané úřadu prostřednictvím datové zprávy).
 • Fyzická osoba v místě bydliště (trvalý pobyt) nebo v místě podnikání, liší-li se od bydliště, u právnické osoby v místě sídla popř. v místě odštěpného závodu firmy.
 • U lékařů se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu.
 • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel sportovní vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
 • Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem.
 • Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá technický průkaz vozidla. Sportovnímu vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a vydá tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo.

Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích

 • Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, jen pokud byla schválena jeho technická způsobilost a splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické kontroly.
 • Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích pokud:

1. ve sportovním průkazu vozidla je vyznačen platný výsledek testování vozidla a osvědčení o technické způsobilosti vozidla vyznačené v technickém průkazu,
2.  vozidlo je provozováno za účelem sportovní soutěže organizované právnickou osobou, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací,
3.  ministerstvo vyznačilo ve sportovním průkazu na základě platného výsledku testování vozidla povolení k provozu sportovního vozidla na pozemních komunikacích.
Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží.
6. Na které instituci životní situaci řešit
U místně příslušné obce s rozšířenou působností v sídle kraje.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.
 • Před započetím provozování vozidla.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přihláška k registracisportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel.
Kpřihlášce se dále předkládá:

  1. protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,
  2. průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen "průkaz sportovního vozidla"),
  3. technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,
  4. původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,
  5. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  6. doklad totožnosti,
  7. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,
  8. údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla,
  9. souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K dispozici na oddělení registru vozidel.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

motocykl do 50cm3 300,- Kč
motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu do 30 dnů.
12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Komisaři testovacích komisí sportovních vozidel a Ministerstvo dopravy ČR.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Jsou uvedeny v bodě 8.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pouze objednání pořadí zde.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registru vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83  a § 83a.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
Možnost dotazů na informační lince registru vozidel485 243 841.
Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení registru vozidel.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2015

Nastavení cookies