02.09.2020
Karel Horník

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

1. Identifikační kód

17-03-11

2. Pojmenování (název) životní situace

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

3. Základní informace k životní situaci

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla.
  • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o

a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,

b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,

c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán (vozidla vyrobená v malé sérii v jiném státě se schválením pouze na území tohoto státu, jejichž typ byl uznán naším MD), nebo

d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a z.č.56/2001 Sb. (silniční vozidlo vyrobené v jiném členském státě, ale jehož technická způsobilost nebyla schválena v jiném členské státě – jedná se o schvalování výroby silničního vozidla)

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat

a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,

b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a

c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží

a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,

b) protokol o evidenční kontrole,

c) doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a

d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o

a) nové silniční vozidlo

1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo

2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,

b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo

c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno výše, pokud

a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,

b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni podání celního prohlášení doba delší než

- 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo

- 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a

c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

(3) Splnění podmínek podle odstavce se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U nových silničních vozidel se na postup zkušební stanice použije obdobně.

(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Výjimky z technických požadavků na jednotlivě dovezená silniční vozidla

Ministerstvo může povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se

a) brzd,

b) vnějšího hluku,

c) emise škodlivin ve výfukových plynech a

d) odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.

 

U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených pod písm. a) až d) za podmínky, že

a) vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo

b) jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
  • S technikem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží:

a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,

b) protokol o evidenční kontrole,

c) doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a

d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • „Žádost o schválení technické způsobilosti“ je k dispozici zde.nebo v hale oddělení registru vozidel.
  • Formulář musí mít formát A3, protože slouží jako desky spisu. První dvě strany tvoří vlastní žádost, zbylé jsou informativní a nepovinné.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

2 000,- Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

16. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb. §83 a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální dovoz vozidel, doporučujeme dotazy řešit osobní návštěvou případně na telefonních číslech 485 243 856 a 485 243 849.

20. Další informace

Konkrétní a přesné informace získáte při osobním jednání s pracovníkem oddělení a po předložení technického průkazu.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.09.2018

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.