02.09.2020
Karel Horník

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

 

1. Identifikační kód

17-03-12

2. Pojmenování (název) životní situace

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

3. Základní informace k životní situaci

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují

 1. změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 2. změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 3. změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 4. změna kategorie vozidla

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního a zvláštního vozidla.
 • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

 Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

 

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí být doložena těmito doklady:

a) podrobným popisem přestavby silničního vozidla,

b) návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,

c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,

d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • „Žádost o schválení technické způsobilosti, povolení přestavby, povolení výroby vozidla“ je k dispozici zde nebo v hale oddělení registru vozidel.
 • Formulář musí mít formát A3, protože slouží jako desky spisu. První dvě strany tvoří vlastní žádost, zbylé jsou informativní a nepovinné.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou:

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000,- Kč

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan - butan

500,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stanice technické kontroly, stanice měření emisí, pověřená zkušebna a akreditovaný zástupce výrobce vozidla.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83  a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální přestavbu vozidel, doporučujeme dotazy řešit osobní návštěvou případně na telefonních číslech 485 243 844 a 485 243 856.

20. Další informace

Konkrétní a přesné informace získáte při osobním jednání s pracovníkem oddělení a po předložení technického průkazu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  1.1.2015

 

Nastavení cookies