02.09.2020
Karel Horník

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích

 

 

1. Identifikační kód

17-03-13

2. Pojmenování (název) životní situace

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

3. Základní informace k životní situaci

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o schválení technické způsobilosti vyrobeného vozidla.
 • Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup se dělí na 2 fáze:

 1. O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 2. Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k výrobě jednotlivého silničního motorového vozidla. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schválí, pokud toto vozidlo splňuje podmínky uložené v rozhodnutí o povolení jeho výroby a technické požadavky. V rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla uvede

 1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
 2. druh a kategorii silničního vozidla,
 3. účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
 4. způsob zajištění záručního a pozáručního servisu silničního vozidla.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce.

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 8 až 10.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat:

 1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
 2. druh a kategorii silničního vozidla,
 3. účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
 4. způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 1. ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
 2. technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
 3. nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 4. návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
 5. osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahují náležitosti o povolení výroby jednotlivě vyrobeného silničního vozidla (viz povolení výroby). K žádosti musí být dále přiložen:

1.       technický protokol vydaný zkušební stanicí,

2.       protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádost o schválení technické způsobilosti, povolení přestavby, povolení výroby vozidla“ je k dispozici zde nebo v hale oddělení registru vozidel.
 • Formulář musí mít formát A3, protože slouží jako desky spisu.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 2 000,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu do 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stanice technické kontroly, stanice měření emisí a pověřená zkušebna.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu. Musí být podáno písemně k úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb.§ 83  a § 83a.

19. Nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální výrobu vozidel, doporučujeme dotazy řešit osobní návštěvou případně na telefonních číslech 485 243 844 a 485 243 856.

20. Další informace

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  1.1.2015

 

Nastavení cookies