02.09.2020
Karel Horník

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla)

1. Identifikační kód

17-03-05

2. Pojmenování (název) životní situace

Zánik silničního vozidla.

3. Základní informace k životní situaci

Týká se zápisu zániku silničního vozidla, jeho zničení nebo ekologické likvidace.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oprávněn k jednání je vlastník silničního vozidla.  Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která nemusí být ověřena.
 • Obecní úřad (OÚ) obce s rozšířenou působností na základě oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou je, že vlastník  silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy vozidlo :

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

3. bylo zničeno

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou je pouze případ, kdy se jedná o vyřazené vozidlo. V tomto případě je příslušným úřadem, ten, u kterého je vozidlo vyřazeno (dříve v depozitu) 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • U kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností v případě magistrátu města Liberec je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).

 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné  žádosti o zápis zániku silničního vozidla vlastník přiloží:

 • Doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě (doklad o likvidaci vozidla v ČR se nepředkládá-úřad ověří v evidenci základních registrů) nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla.

 • Doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)

 • Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV) (pokud nebyly zničeny s vozidlem).
 • Všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (pokud nebyly zničeny s vozidlem).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vyřazení vozidla v registru silničních vozidel a zápis zániku silničního vozidla“ k dispozici v čekárně registru nebo ke stažení zde.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Za zápis zániku silničního vozidla se správní poplatek neplatí.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu, který provedl zápis (rozhodl) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 56/2001 Sb. § 83 a § 83a pokuta do 50 000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy

Co se rozumí zničení vozidla?

Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 15.8.2018.

 

Nastavení cookies