Městské byty a pravidla pro přidělování

HOSPODAŘENÍ S BYTY VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ

schválená usnesením Rady města Liberec č. 146/2021 ze dne 16. 2. 2021

Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML) jsou nedílnou součástí širšího Rámce pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení, který je souborným katalogem dokumentů, analýz, záměrů, námětů, opatření a služeb, jež mohou napomoci ke zdárnému naplňování sociálně zaměřené bytové politiky SML.

Všechny byty ve vlastnictví statutárního města jsou tedy výlučně přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví SML mohou být též využity a přiděleny v rámci systému Housing First, který se řídí zvláštní metodikou, jež je nedílnou součástí těchto pravidel.


Statutární město Liberec hospodaří s těmito byty

Podmínky podání žádosti, nájemné, délka nájemní smlouvy a hodnocení žádostí jsou uvedeny u jednotlivých typů bytů.:

 1. Sociální byty
  1. sociální byty standardního typu
  2. startovací byty
  3. pro příjmově vymezené osoby
  4. s věcně usměrňovaným nájemným
  5. byty zvláštního určení – bezbariérové/ upravitelné
  6. byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou
  7. vstupní byty
  8. sociální byty realizované v rámci IPRÚ
    
 2. Byty určené organizacím
  1. byty určené organizacím
    
 3. Ubytování nízkého standardu, noclehárna
  1. ubytování nízkého standardu – poskytnutí přístřeší
  2. noclehárna

 

Základní pravidla přidělování bytů

 • přidělení bytu a výměny na základě žádosti nájemníka projednává a schvaluje Rada města Liberce;
 • na přidělení bytu není právní nárok;
 • všechny žádosti o přidělení bytu musí být podány na předepsaném tiskopisu. Tiskopis musí být vyplněn čitelně, úplně a pravdivě. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti;
 • o výjimce z pravidel pro přidělení bytu rozhoduje Rada města Liberce;
 • nájemní smlouvy uzavírá v zastoupení SML vedoucí odboru sociální a bytové politiky;
 • žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká a byt bude přidělen náhradníkovi;
 • v případě, že žadatel odmítne dvakrát Radou města Liberce přidělený byt bez vážných důvodů, bude jeho žádost automaticky vyřazena;
 • nájemní smlouva nebude uzavřena se žadatelem, se kterým byl v minulosti ze strany SML ukončen nájemní vztah z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících z nájmu (zejm. neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušování domovního řádu a dobrých mravů v domě atd.), nebo mu nebyla prodloužena nájemní smlouva na dobu určitou z týchž důvodů;
 • v případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit.

 

Formuláře žádostí o byty zvláštního určení (bezbariérové byty, byty v domech s pečovatelskou službou) jsou k dispozici na kontaktním místě statutárního města Liberec a na webových stránkách odboru sociální a bytové politiky (https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-socialni-bytove-politiky/?dokpage=2#kotvadoc).

Sociální byty standardního typu, startovací byty, byty pro příjmově vymezené osoby a byty s věcně usměrňovaným nájemným a sociální byty realizované v rámci IPRÚ jsou přidělovány na základě výběrového řízení dle podmínek uvedených v těchto pravidlech. Na kontaktním místě statutárního města Liberec se zájemci o sociální bydlení zaevidují. Kontaktní místo statutárního města Liberec vede evidenci žadatelů o sociální byty. Před předložením žádosti radě města provádí pracovníci statutárního města Liberec místní šetření v domácnosti žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl přidělen, možné opakovat vždy nejméně 3 měsíce od posledního realizovaného, pokud není s žadatelem dohodnuto jinak. Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna kontaktních údajů, změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace atp.) Žadatel k doplnění informací může využít podporu kontaktního centra pro bydlení statutárního města Liberec, které také připravuje kazuistickou zprávu o situaci žadatele, navrhuje přidělení bytu a doporučuje postup práce s žadatelem. Žádost o přidělení sociálního bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele. V případě uvolnění vhodného bytu pro žadatele, je žadatel povinen zúčastnit se prohlídky konkrétního nabídnutého bytu dané domácnosti (nezúčastní-li se prohlídky, ztrácí nárok být posouzen). Následně je jeho žádost předložena k projednání radě města.  Na základě výběrového řízení, projednání a schválení Radou města Liberec je byt přidělen žadateli. Na jeden byt nelze podat více žádostí členů společné domácnosti.

Adresa kontaktního místa (Centrum bydlení Liberec) pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec je zveřejněna na webových stránkách města: https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-socialni-bytove-politiky/.

Příloha:

Metodika systému přidělování bytů v programu Housing First na území statutárního města Liberec.

Nastavení cookies