1. Sociální byty

ZPĚT

V současné době jsou obsazené nájemci většinou se smlouvou na dobu neurčitou. Zájemci o tyto byty jsou povinni zúčastnit se osobně prohlídky bytu v určenou hodinu, kde si vyzvednou žádost o poskytnutí nájmu bytu. Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdají v termínu ukončení uzávěrky příjmu žádostí.

Doba nájmu: Na dobu neurčitou.

Nájemné:  

Výše nájemného ve standardních bytech k 1. 7. 2019 

standardní byty

75,79 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace.

 

Počet standardních bytů k 1. 7. 2019

219

na území města Liberec

204
(z toho 1 byt se statutem azylantského bytu)

na území MO Vratislavice nad Nisou

15


Žadatel o byt
Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá nájem k žádnému bytu (vyjma bytů SML), nebo stávající nájem bytu skončí nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· žadatel a zletilí členové domácnosti jsou v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou s těžkým zdravotním postižením).
Hodnocení žádostí o sociální byty standardního typu:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let

4 – 10 let

méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)

více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)

do 2 let, s partnerem

více než 2 roky, s partnerem

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let

více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML (BB, DPS…)

(6) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění např. lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení

(7) další specifické sociální důvody – body přiděluje poradní skupina pro bydlení

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.