5. Byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné

ZPĚT

Cílová skupina:
Bezbariérové a upravitelné byty mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Upřednostňováni budou žadatelé s trvalým pobytem na území města Liberec (obce s rozšířenou působností).

Doba nájmu: Na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

 

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu automaticky prodloužit o další 2 roky, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor školství a sociálních věcí.

Nájemné:

 Výše nájemného v bytech zvláštního určení

 Adresa

Stav k 1. 7. 2019  

Krajní 1575 - 1578

55,74 Kč/m2

Krajní 1579 - 1580

54,17 Kč/m2

ostatní byty zvláštního určení  

42,46 Kč/m2


Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace.

 Počet bytů zvláštního určení k 1. 7. 2019  

Burianova 969

4

Burianova 1070

12

Burianova 1071

12

Sluneční stráň 861

1

Hedvábná 1117

3

Hedvábná 1118

3

Hedvábná 1119

1

Kašmírová 1120

4

Jeronýmova 577, 581

7

U Sila 1201 - 1206

5

Krajní 1575 - 1580

24

Krejčího 1172

3

Krejčího 1177

4

Česká 617

18

Nad Sokolovnou 616

24

CELKEM

125


Žadatel:

Žádost o byt může podat občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nebo jejich zákonný zástupce), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· je osobou zdravotně postiženou s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osobou se závažným onemocněním s prognózou výrazného zhoršení pohybu nebo orientace (nutno doložit – např. ZTP/P, u nezletilých i ZTP, invalidita III. stupně, lékařská zpráva atd.),
· je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi.

Evidence žádostí:

Oddělení humanitní vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové/upravitelné). Před předložením žádosti poradní skupině pro bydlení provádí oddělení humanitní a odbor sociální péče místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl do 1 roku přidělen, prováděno zpravidla 1x ročně.
Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
Žádost o přidělení bezbariérového nebo upravitelného bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:

Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:
a) žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový, upravitelný), nebo
b) žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
c) žadatel odmítne dvakrát přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.
Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí.

Přechod nájmu bytu:
Zemře-li nájemce, ustanovení §2279 o přechodu nájmu bytu se neuplatní a nájem bytu zvláštního určení skončí. Pokud některý z členů společné domácnosti splňuje podmínky pro přidělení bytu ve vlastnictví SML, bude jeho žádost na přidělení bytu zvýhodněna.Hodnocení žádostí o bezbariérové byty:

(1) zdravotní stav žadatele:

žadatel je držitelem ZTP/P

žadateli je přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

žadateli je přiznán příspěvek na péči I. nebo II. stupně

žadateli je přiznán příspěvek na péči III. nebo IV. stupně

(2) vhodnost současného ubytování

vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt)

nevhodné stávající ubytování, dle počtu následujících závad (vyšší patro bez výtahu, bez koupelny, nemožnost pohybu po bytě)

ubytovny, podnájmy (ne u příbuzných), ústav aj.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.