02.09.2020
Karel Horník

Umístění do domu s pečovatelskou službou

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

 

Umístění do domů s pečovatelskou službou

4. Základní informace k životní situaci

  • jedná se o typ sociální služby, kterou provozuje statutární město Liberec (dále SML). Byty se nacházejí v domech zvláštního určení ve vlastnictví SML, kde je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím městské organizace Centrum zdravotních a sociálních služeb Liberec, příspěvková organizace. Byty jsou určeny občanům, kteří pečovatelskou službu potřebují a využívají z důvodu snížení soběstačnosti vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu. Uzavírání smluv v těchto bytech se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Rozsah úkonů pečovatelských služeb v DPS se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o byt v DPS může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:


· je při podání žádosti příjemcem příspěvku na péči, nebo dosáhl věku 75 let,
· je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi,
· má trvalý pobyt na území města Liberce (obce s rozšířenou působností),
· není dlužníkem města (v případě žádosti dvojice, musí splňovat oba).
 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oddělení humanitní vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou. Před provedením výběrového řízení provádí odbor humanitní a odbor sociální péče místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl do 1 roku přidělen, prováděno zpravidla 1x ročně.
Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změny sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.).
Žádost o přidělení bytu v DPS lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.
 

Vyřazení žádosti z evidence:
Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:
a) žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, nebo
b) žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
c) žadatel dvakrát odmítne přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.
Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí.


7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje 108, Liberec 3

adresa pro korespondenci: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Formulář Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou lze obdržet na oddělení humanitním nebo je ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar  Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Sochůrková, tel. 485 244 969

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

Popis byl naposledy aktualizován 31. 1. 2020

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.