09.11.2021
Ivana Jadrná

Manželství

1. Identifikační kód

 • SPMA/2

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Uzavření manželství

3. Základní informace k životní situaci

 •  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svěků. 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Snoubenci, nebo zplnomocněný zástupce

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

 • Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:
  1. starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
  2. starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
  3. primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

 • Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, bližší informace zde
 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli matriční úřad.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Dotazník k uzavření manželství, snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1000,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty nejsou stanoveny

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Pokud snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství, svoji totožnost prokazuje matrikářce.
 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 •  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení matriky.

Kontaktní osoba

 • Ivana Jadrná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 15. 8. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 12. 9. 2017

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies