29.07.2021
Ivana Jadrná

Úmrtí

1. Identifikační kód

 • SPMA/4

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Úmrtí

3. Základní informace k životní situaci

 • Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí obrátí na Pohřební službu a objednají pohřeb. Pokud dojde k úmrtí doma, je vždy nutné zavolat lékaře. Lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, který předá podle místa úmrtí na příslušnou matriku.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Členové rodiny zemřelé osoby (manžel/ka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci.
 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • Fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem jeho pohřbu.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. Pokud dojde k úmrtí v matričním obvodu Magistrátu města Liberec, pro úmrtní list se dostavte na náš úřad osobně, pokud jste se na Pohřební službě nedohodli jinak.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec
 • Matriční úřad dle místa úmrtí

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz zemřelého
 • Objednávku (fakturu) pohřbu z Pohřební služby
 • Doklad totožnosti obstaravatele pohřbu
 • S sebou můžete dále přinést (není nutné): rodný, případně oddací list zemřelého, kartu zdravotní pojišťovny zemřelého, občanský průkaz pozůstalého manžela

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádné formuláře nejsou předepsané.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku
 • Duplikát úmrtního listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů po obdržení Listu o prohlídce zemřelého od zdravotnického zařízení nebo lékaře, zpravidla je úmrtní list pozůstalým vystaven na počkání, po předložení potřebných dokladů
 • Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně, je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objenávky (faktury) pohřbu

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Výměna občanského průkazu pozůstalého manžela,
 • Vdovský (vdovecký), sirotčí důchod – Okresní správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele,
 • Pozůstalost – notář pověřený příslušným soudem v místě trvalého bydliště zemřelého, kontaktuje příbuzné, případně obstaravatele pohřbu, písemnou pozvánkou.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení matriky

Kontaktní osoba

 • Ivana Jadrná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 15. 8. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 4. 2019

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.