02.09.2020
Karel Horník

Změna jména a příjmení

1. Identifikační kód

 • SPMA/5

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Změna jména a příjmení

3. Základní informace k životní situaci

 • Jméno nebo příjmení lze změnit osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte - občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu
 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložíte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno nebo příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li změna příjmení i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

Žadatel zaplatí poplatek 100,- Kč

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (příjmení nejblíže přecházející nebo rodné)
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu a ostatních

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit  elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení matriky.

Kontaktní osoba

 • Ivana Jadrná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 15. 8. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 12. 9. 2017

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies