03.02.2021
Veronika Hiršalová

Výpis z rejstříku trestů

1. Identifikační kód

 • SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Výpis z rejstříku trestů.

3. Základní informace k životní situaci

 • Výpisy z rejstříku trestů  jsou po fyzických osobách požadovány např. při nástupu do nového zaměstnání, případně na brigádu, atd.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Fyzická osoba, která žádá o výpis z evidence Rejstříku trestů. V případě, že za ni podává žádost jiná osoba, předkládá plnou moc úředně ověřenou, případně přeloženou do českého jazyka od úředního překladatele a doklady uvedené v bodě 8.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Žadatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Nejdříve se zkontroluje doba platnosti a vizuální platnost dokladu, dále se doklad ověří v databázi neplatných dokladů. Pokud je platný, vyplní a vytiskne se formulář žádosti o výpis a žadatel ji podepíše.

  U občanských průkazů vydaných po 1. 1. 2012, předchází tomuto kroku vytisknutí prohlášení, které žadatel podepíše, a tím dává souhlas, aby pro účely vydání výpisu z Rejstříku trestů byl využit údaj o rodném příjmení z agendového informačního systému evidence obyvatel vedeného podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník CzechPOINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví:

  a) předáním výpisu (tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací doložkou. Žadatel potvrdí převzetí svým podpisem a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100,- Kč - na tento výpis se kolek nevylepuje) nebo

  b) informací, že "Žádost nemohla být vyřízena elektronicky" - v takovém případě je od 26. 2. 2009 možné výpisy z Rejstříku trestů vyřídit manuálně, což znamená:
  - žádost bude odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se do 30 minut manuálně zpracuje a následně bude již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si bude moci výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podání žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč.

  Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU:

  Na Czech POINTu byla dne 17. 5. 2012 spuštěna funkcionalita, která vyplývá z novelizace zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

  Nově je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván:

  - občanu jiného členského státu EU;

  - osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,

  s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů:

  „Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“

  Vyhotovení výpisu s dožádáním do členského státu EU trvá max. 20 pracovních dnů.

  Postup při vydávání výpisu z Rejstříku trestů zmocněnci: - zmocněnec předkládá:

  • úředně ověřenou plnou moc od žadatele (formulář SPSC/6)
  • svůj doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

  Nejdříve se zkontroluje doba platnosti a vizuální platnost dokladu. Dále se doklad ověří v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis, který obsahuje základní údaje o zmocněnci a veškeré údaje o žadateli, které jsou nutné pro odeslání žádosti. Žádost o vydání výpisu se vytiskne a zmocněnec tuto písemnou žádost podepíše. Plná moc se nevrací, zůstává uchována společně s žádostí u ověřujícího úřadu po dobu 6ti let (§ 11b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů).

  UPOZORNĚNÍ: V případě, že v plné moci  nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec
 • Matriční úřady, stanovené obecní úřady, krajské úřady, Česká pošta.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22, přepážka 1-4
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Totožnost žadatele se ověřuje podle platného osobního průkazu (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince) opatřeného fotografií.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Předem vyplněný formulář není třeba, žádost vyplní elektronicky referent pracoviště Czech POINT

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 100,- Kč v hotovosti
 • kolek v hodnotě 100,- Kč (v případě, že žádost nelze vyřídit elektronicky - lze zakoupit na našem úřadě v místě podání).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Výpis obdrží žadatel na počkání, v případě manuálního zpracování cca. 30 min.
 • U žadatelů, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu Evropské unie max. 25 pracovních dnů.
 • Nadále zůstává možnost požádat o výpis prostřednictvím Rejstříku trestů v Praze. Po ověření údajů zasílá úřad žádost výpis žadatel obdrží poštou zpravidla do 2 – 3 týdnů od podání na adresu, kterou si na žádosti uvedl. Tato možnost je hlavně z důvodů potřeby opatřit výpis tzv. Apostilou či Superlegalizací.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Není-li výpis žadateli doručen do 1 měsíce, může požádat úřad u kterého podal původní žádost o ověření duplikátu (bez poplatku).

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností

Kontaktní osoba

 • Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

 • 3. 2. 2021

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies