22.06.2016
Ondřej Vyskočil

Vrstva věcných břemen v tématech aplikace Marushka

V některých tématech aplikace naleznete nově přidané vrstvy Věcná břemena a Hranice parcel a podrobné body podle kvality (Zdroj těchto dat je z WMS poskytované ČUZK)

 

Tyto data poskytované mapovou službou z ČUZK jsou k dispozici v projektu Katastrální mapa a adresy a pod vrstvou WMS a jiné rastry-WMS ČÚZK také v tématu Všeobecná datová sada.

Popis nově zařazených vrstev:

  • Věcná břemena na parcele nebo na části parcely - dostupné také pouze na území s DKM nebo KMD

http://gis.kr-zlinsky.cz/documents/276287/296176/WMSKN_vecna_bremena.png/4bd90043-c786-43dd-999b-730f95719097?t=1417175533827

Věcná břemena jsou souborem právních norem, které umožňují za určitých specifikovaných podmínek uspokojit individuální potřeby jak fyzických, tak právnických osob k cizí věci. Omezují tedy právo vlastníka ve prospěch nějaké další osoby. Shrneme-li to, věcná břemena v současné právní legislativě můžeme jejich důležitostí a právním vlivem přirovnat k právu vlastnickému a je tedy vhodné na jejich existenci upozornit všemi dostupnými prostředky. Na výpisu z katastru nemovitostí či na detailu vlastnictví v aplikaci Nahlížení do KN se samozřejmě o existenci tohoto vztahu dozvíme. Nicméně není zde možné vhodně nastínit rozsah věcného břemene pro případy, kdy omezení nepostihuje celou parcelu. K tomu slouží právě nově zpřístupněné vrstvy grafické reprezentace věcných břemen. Výsledná realizace je taková, že byly přidány vrstvy tři.

První vrstva obsahuje pouze věcná břemena k části parcely, a to ve formě linií (respektive se zobrazují pouze hranice polygonů) reprezentovaných příslušnou čarou, stejně jako jsme zvyklí z katastrální mapy.

Ve druhé vrstvě jsou věcná břemena k parcele celé.

Třetí vrstvou jsou opět věcná břemena k části parcely, ale tentokrát jsou, stejně jako věcná břemena ve vrstvě druhé, zobrazena jako barevně vyplněné polygony pro lepší vyhledání a rozlišení.

Věcná břemena k celé parcele nejsou v současnosti obsahem katastrální mapy, ale v mnohém dokreslují celkovou situaci v lokalitě, a proto jsme se rozhodli, že je přidáme jako samostatnou vrstvu. Věcná břemena jsou dále dělena do několika kategorií podle jejich účelu a podle toho jsou i rozdílně barevně znázorněna. Jen pro představu uvedeme, že například růžovou barvou jsou podbarvena věcná břemena z kategorie „3. Věcné břemeno chůze a jízdy“. Do této kategorie spadají všechna tato věcná břemena: Věcné břemeno cesty, Věcné břemeno chůze, Věcné břemeno jízdy a Věcné břemeno chůze a jízdy. Při souběhu věcných břemen více typů na části nebo na celé parcele (zvýraznění ploch) dochází ke kombinaci barev. Výsledná barva tedy neodpovídá údajům podle přehledu vrstev.

  • Body a hranice parcel vyjádřené podle přesnosti - prostřednictvím tohoto zvýraznění získáme informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zelené hranice parcel znamenají, že evidované údaje v KN jsou dostatečně spolehlivé, a proto není potřebné je dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Podrobné body s kódem kvality 3 (přesnější) jsou zelené, červené jsou podrobné body s kódy kvality 4 až 8 (méně přesné). Tyto informace jsou dostupné pouze na území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového návodu (KMD).

 

Nastavení cookies