22.06.2016
Ondřej Vyskočil

Vrstva věcných břemen v tématech aplikace Marushka

V některých tématech aplikace naleznete nově přidané vrstvy Věcná břemena a Hranice parcel a podrobné body podle kvality (Zdroj těchto dat je z WMS poskytované ČUZK)

 

Tyto data poskytované mapovou službou z ČUZK jsou k dispozici v projektu Katastrální mapa a adresy a pod vrstvou WMS a jiné rastry-WMS ČÚZK také v tématu Všeobecná datová sada.

Popis nově zařazených vrstev:

  • Věcná břemena na parcele nebo na části parcely - dostupné také pouze na území s DKM nebo KMD

http://gis.kr-zlinsky.cz/documents/276287/296176/WMSKN_vecna_bremena.png/4bd90043-c786-43dd-999b-730f95719097?t=1417175533827

Věcná břemena jsou souborem právních norem, které umožňují za určitých specifikovaných podmínek uspokojit individuální potřeby jak fyzických, tak právnických osob k cizí věci. Omezují tedy právo vlastníka ve prospěch nějaké další osoby. Shrneme-li to, věcná břemena v současné právní legislativě můžeme jejich důležitostí a právním vlivem přirovnat k právu vlastnickému a je tedy vhodné na jejich existenci upozornit všemi dostupnými prostředky. Na výpisu z katastru nemovitostí či na detailu vlastnictví v aplikaci Nahlížení do KN se samozřejmě o existenci tohoto vztahu dozvíme. Nicméně není zde možné vhodně nastínit rozsah věcného břemene pro případy, kdy omezení nepostihuje celou parcelu. K tomu slouží právě nově zpřístupněné vrstvy grafické reprezentace věcných břemen. Výsledná realizace je taková, že byly přidány vrstvy tři.

První vrstva obsahuje pouze věcná břemena k části parcely, a to ve formě linií (respektive se zobrazují pouze hranice polygonů) reprezentovaných příslušnou čarou, stejně jako jsme zvyklí z katastrální mapy.

Ve druhé vrstvě jsou věcná břemena k parcele celé.

Třetí vrstvou jsou opět věcná břemena k části parcely, ale tentokrát jsou, stejně jako věcná břemena ve vrstvě druhé, zobrazena jako barevně vyplněné polygony pro lepší vyhledání a rozlišení.

Věcná břemena k celé parcele nejsou v současnosti obsahem katastrální mapy, ale v mnohém dokreslují celkovou situaci v lokalitě, a proto jsme se rozhodli, že je přidáme jako samostatnou vrstvu. Věcná břemena jsou dále dělena do několika kategorií podle jejich účelu a podle toho jsou i rozdílně barevně znázorněna. Jen pro představu uvedeme, že například růžovou barvou jsou podbarvena věcná břemena z kategorie „3. Věcné břemeno chůze a jízdy“. Do této kategorie spadají všechna tato věcná břemena: Věcné břemeno cesty, Věcné břemeno chůze, Věcné břemeno jízdy a Věcné břemeno chůze a jízdy. Při souběhu věcných břemen více typů na části nebo na celé parcele (zvýraznění ploch) dochází ke kombinaci barev. Výsledná barva tedy neodpovídá údajům podle přehledu vrstev.

  • Body a hranice parcel vyjádřené podle přesnosti - prostřednictvím tohoto zvýraznění získáme informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zelené hranice parcel znamenají, že evidované údaje v KN jsou dostatečně spolehlivé, a proto není potřebné je dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Podrobné body s kódem kvality 3 (přesnější) jsou zelené, červené jsou podrobné body s kódy kvality 4 až 8 (méně přesné). Tyto informace jsou dostupné pouze na území, kde je platná digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná podle nového návodu (KMD).

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.