02.01.2018
Ondřej Vyskočil

Vyhláška o vedení technické mapy statutárního města Liberec

Dne 30. listopadu 2017 byla na 10. zasedání zastupitelstva statutárního města Liberec usnesením číslo 314/2017 zastupitelstvem vydána obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018.

 

Úplný text vyhlášky je zveřejněn na stránce Vyhlášky a nařízení.

Tím se mimo jiné statutární město Liberec začalo podílet na aktualizaci a tvorbě digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka.

Informace pro stavební úřady

Stavební úřad požaduje po stavebníkovi předložit „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“:

  1. u stavby, na kterou se vyžaduje stavební povolení v souladu s § 108 Stavebního zákona,
  2. u stavby, která podléhá ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 Stavebního zákona.
  3. u stavby, která je stavbou technické nebo dopravní infrastruktury a je u ní požadováno zaměření skutečného stavu podle § 121 odst. (1) stavebního zákona.
  4. u stavby, pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační podle § 121 odst. (2) stavebního zákona.

Více informací o předávaných protokolech je uvedeno v dokumentu Přebírání geodetických zaměření.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavební úřady.

Informace pro stavebníky (vlastníky staveb)

Povinnosti pro zakázky města

V souladu s provozní dokumentací DTM LK a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017, k jejímuž dodržování se město zavázalo, je nutné upravit od 1.1.2018 zadávací podmínky pro zakázky města a jeho organizací. Změny se týkají:

  • vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření
  • pořizování geodetických podkladů pro projektovou a koncepční činnost

Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je tedy nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM LK a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017.
Podmínky, které se vztahují na Město, jako partnera projektu jsou shrnuty v Pokynech pro zadávání geodetických prací.

Úprava zadávacích podmínek se týká všech zakázek města a jeho organizací:

  • spravující městský majetek
  • spravující technické vybavení 
  • městských investorů 

Povinnosti pro stavebníky (vlastníky staveb)

Od 1.1.2018 budou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM LK. Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“ s hodnotou položky "Akceptováno": "ANO".

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavebníky.

Informace pro geodety

Geodeti, kteří zpracovávají zaměření na území Libereckého kraje, musí předávat data prostřednictvím zřízeného Modulu Zakázka, který kromě jiného slouží k výdeji stávajících dat a k nahrání dat nově zaměřených. Geodet je povinen se na  stránkách : http://dtm.liberecky-kraj.cz/modul-zakazka/  nejprve zaregistrovat, poté požádat o výdej dat a zaměřená data předat zpět podle požadovaných pravidel předání (třída přesnosti, formát symbologie aj.).

Na území statutárního města Liberec je vyžadována geodetická dokumentace v souladu s provozní dokumentací DTM LK a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec číslo 4/2017.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro geodety.

Kompletní dokumentace související s vydáním obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (technická dokumentace): Dokumentace

 

V případě jakýchkoliv dotazů a problémů při vkládání zakázek do modulu zakázka DMVS LK (např. nemáte možnost vkládat v předepsaných formátech dgn a xml) ihned využijte tyto kontakty:

GEOREAL spol. s r.o.

Správce datového skladu
Hálkova 12
301 00 Plzeň
http://www.georeal.cz

Technická podpora:

Telefon: +420 373 733 456
E-mail: dmvs@georeal.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Šourek konzultace +420 728 447 795 martin.sourek@georeal.cz
Bc. Vítězslav Brož konzultace +420 373 733 456 vitezslav.broz@georeal.cz

Liberecký kraj

Provozovatel DTM Libereckého kraje
Krajský úřad, U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
http://www.kraj-lbc.cz/
http://dmvs.kraj-lbc.cz/zakazka
Telefon: +420 485 226 111

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Matějka Odbor informatiky +420 773 131 064 pavel.matejka@kraj-lbc.cz

 

 

Nastavení cookies