Digitální technická mapa

Vyhláška o vedení technické mapy statutárního města Liberec

Dne 30. listopadu 2017 byla na 10. zasedání zastupitelstva statutárního města Liberec usnesením číslo 314/2017 zastupitelstvem vydána obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018. Úplný text vyhlášky je zveřejněn  ve sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Tím se mimo jiné statutární město Liberec začalo podílet na aktualizaci a tvorbě digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK).
Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny na http://dmvs.kraj-lbc.cz/modul-zakazka.

Tato vyhláška mimo jiné upravuje povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit všechny změny týkající se obsahu technické mapy bez ohledu na to, zda má vlastník stavby povinnost tyto změny později doložit, nebo ohlásit při uvádění dokončené stavby (popřípadě části stavby schopné samostatného užívání) k užívání.

Za změny týkající se obsahu technické mapy se považují pro účely této vyhlášky:

 • výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,
 • výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,
 • výsledky odstranění staveb,

Informace pro stavební úřady

Stavební úřad požaduje po stavebníkovi předložit „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“:

 1. u stavby, na kterou se vyžaduje stavební povolení v souladu s § 108 Stavebního zákona,
 2. u stavby, která podléhá ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 Stavebního zákona.
 3. u stavby, která je stavbou technické nebo dopravní infrastruktury a je u ní požadováno zaměření skutečného stavu podle § 121 odst. (1) stavebního zákona.
 4. u stavby, pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační podle § 121 odst. (2) stavebního zákona.

Více informací o předávaných protokolech je uvedeno v dokumentu Přebírání geodetických zaměření.
Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavební úřady.

Informace pro stavebníky (vlastníky staveb)

Povinnosti pro zakázky města

V souladu s provozní dokumentací DTM LK a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017, k jejímuž dodržování se město zavázalo, je nutné upravit od 1.1.2018 zadávací podmínky pro zakázky města a jeho organizací. Změny se týkají:

 • vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření
 • pořizování geodetických podkladů pro projektovou a koncepční činnost

Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je tedy nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM LK a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017.
Podmínky, které se vztahují na Město, jako partnera projektu jsou shrnuty v Pokynech pro zadávání geodetických prací.
Úprava zadávacích podmínek se týká všech zakázek města a jeho organizací:

 • spravující městský majetek
 • spravující technické vybavení
 • městských investorů

Povinnosti pro stavebníky (vlastníky staveb)

Od 1.1.2018 jsou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM LK. Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci zakázky DTM Libereckého kraje“ s hodnotou položky "Akceptováno": "ANO".
Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavebníky.

Informace pro geodety (prostřednictvím modulu zakázka mají přístup k datům i projektanti)

Geodeti, kteří zpracovávají zaměření na území statutárního města Liberec, musí předávat data prostřednictvím zřízeného Modulu Zakázka, který kromě jiného slouží k výdeji stávajících dat a k nahrání dat nově zaměřených. Geodet je povinen se na  stránkách : http://dtm.liberecky-kraj.cz/modul-zakazka/ nejprve zaregistrovat, poté požádat o výdej dat a zaměřená data předat zpět podle požadovaných pravidel předání (třída přesnosti, formát symbologie aj.).
Na území statutárního města Liberec je vyžadována geodetická dokumentace v souladu s provozní dokumentací DTM LK a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec číslo 4/2017.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro geodety.

Kompletní dokumentace související s vydáním obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (technická dokumentace): Dokumentace

V případě jakýchkoliv dotazů a problémů při vkládání zakázek do modulu zakázka DMVS LK (např. nemáte možnost vkládat v předepsaných formátech dgn a xml) ihned využijte níže uvedené kontakty:

 

GEOREAL spol. s r.o.

Správce datového skladu
Hálkova 12
301 00 Plzeň        
http://georeal.cz/

Technická podpora:

Telefon: +420 373 733 456
E-mail: dmvs@georeal.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Šourek konzultace +420 728 447 795 martin.sourek@georeal.cz
Bc. Vítězslav Brož konzultace +420 373 733 456 vitezslav.broz@georeal.cz
Bc. Pavlína Täglová            konzultace             +420 373 733 433              pavlina.taglova@georeal.cz

Liberecký kraj

Provozovatel DTM Libereckého kraje
Krajský úřad, U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
http://www.kraj-lbc.cz/
http://dmvs.kraj-lbc.cz/zakazka
Telefon: +420 485 226 111

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Matějka Odbor informatiky +420 773 131 064 pavel.matejka@kraj-lbc.cz
       

 

Nastavení cookies