Zásady SML pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury – Aktualizace č. 1

Liberec má zásady pro investory - klíčový dokument pro spolupráci města a investorů na rozvoji veřejné infrastruktury.

Cílem těchto zásad je stanovení pravidel pro jednání o umístění investičních projektů na území města za transparentních a  nediskriminačních podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i dokončení jednotlivých staveb a  kladou důraz i  na koordinaci a řešení případných nejasností mezi investorem a  městem ještě ve fázi předprojektové přípravy.

„Zásady kladou důraz především na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, ale i dopravní a technické infrastruktury nebo např. staveb občanské vybavenosti, jako jsou školy či školky. Smyslem je nastavit férové podmínky pro všechny, kteří chtějí ve městě investovat. A  zároveň zajistit garance, že se jednotliví investoři budou podílet na rozvoji nákladné městské infrastruktury a veřejného prostoru,“ říká vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiří Janďourek.

Podle primátora města Jaroslava Zámečníka se Liberec při návrhu zásad inspiroval u  několika českých i zahraničních metropolí, která podobný dokument při jednání s developery běžně používají. „Tyto zásady mají investory motivovat a  především je jasně a  transparentně informovat o  tom, za jakých podmínek mohou na území našeho města investovat. Jak významně a  proč se mají podílet na rozvoji nákladné veřejné infrastruktury,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Investiční příspěvek by měl na základě nově přijatého dokumentu poskytnout každý investor. Výjimky z  této povinnosti budou mít stavby rodinného domu pro vlastní bytovou potřebu, stavby pro rodinnou rekreaci pro vlastní potřebu investora, změny u  dokončené stavby pro bydlení, kdy nevzniká nová bytová jednotka, stavební úpravy u staveb k bydlení, pro rodinnou rekreaci, garáže, kanceláře, dílny, a to včetně drobných provozoven do 200 m2.

Součástí zásad jsou i některé další výjimky. Jednou z  nich je třeba motivační sleva pro investory, kteří v  Liberci budou chtít podpořit zahušťování zástavby prostřednictvím proluk ve stabilizovaném území, rozvoj transformačních území a  také regeneraci brownfieldů, která umožní jejich nové využití. Investor po dohodě s  městem může poskytnout i investici v podobě nepeněžního plnění formou adaptačních opatření na změnu klimatu, jako je například šetrné nakládání s  vodami, dodatečná výsadba stromů či alejí, výstavba komunitních prvků zvyšujících sociální soudržnost v území či pořádání architektonických soutěží. Je nutné zmínit, že investice musí vždy směřovat do území, které je zatíženo novou výstavbou.

„Společný postup podle nových zásad vede jednoznačně k  vzájemné spolupráci všech dotčených stran s  cílem stanovit smysluplnou, pro všechny investory spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast na vytváření odpovídajících podmínek pro kvalitní prostředí Liberce. Jedná se především o  spoluúčast na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu a vybavenost, jako jsou školky, školy, dětská hřiště a podobně, včetně zajištění udržitelného rozvoje a  ochrany zájmů obyvatel našeho krásného města,“ dodává šéf KAM Jiří Janďourek.

Nastavení cookies