04.03.2020

Nejdůležitější novinky pro podávání žádostí o dotace z dílčího fondu Ekofondu pro rok 2020

V lednu letošního roku Zastupitelstvo města Liberce schválilo nový Statut Dotačního fondu SML, který zavádí mnoho novinek.

V následujících řádcích se pokusíme vysvětlit všechny nejdůležitější úpravy a korekce, ke kterým oproti dřívější praxi došlo.

1) žádosti se již nebudou podávat přes portál iPoint, ale přes nový software Grantys. Tento program používají i jiní poskytovatelé dotací a někteří z potenciálních žadatelů jej tak možná již dobře znají.

2) došlo ke snížení počtu doprovodných dokumentů – nově již neexistují samostatná „Pravidla pro poskytování dotaci“, ale pouze Statut a Vyhlášení programů, kde jsou všechny další náležitosti, podmínky pro žadatele přehledně uvedeny, popsány.

3) každý projekt musí být za strany žadatele spolufinancován min. 20 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Nebudou se tedy poskytovat např. 100 % dotace.

4) Min. výše žádosti o dotaci je 5.000 Kč.

5) Nově bude hodnotícím orgánem nikoliv správní rada fondu, ale příslušný výbor zastupitelstva

6) Je jedno společné hodnotící kritérium (uvedené i ve Statutu), ostatní kritéria jsou v rámci vyhlášených programů odlišná, daná zaměřením konkrétního programu. 

7) Z pohledu žadatele bude nově nejdůležitější dodržet tzv. parametry projektu, které budou definovat účel projektu, jež se samotnou realizací musí splnit. Parametry projektu, spolu s účelem, budou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci rozpočtu projektu tak bude možné provést dílčí finanční přesuny mezi položkami, ovšem nesmí to mít vliv na účel projektu, na splnění závazných parametrů.

8) Ekofond i nadále nabízí dva programy – 1) Ekologii a zeleň a dále 2) Odpady. Jeden žadatel však může podat max. dvě žádosti. Například může podat dvě žádosti jen v programu Ekologie a zeleň nebo jen jednu žádost v programu Ekologie a zeleň a druhou v programu Odpady. Nelze však překročit tento limit (celkově dvou žádostí) třeba tím, že žadatel podá dvě žádosti do programu Ekologie a zeleň a současně ještě jednu do programu Odpady. Lze však podat samozřejmě třeba en jednu žádost do libovolného programu, dle jeho zaměření a účelu projektu. Aby toto bylo v souladu.

A jak tedy bude vlastní proces podání žádosti vypadat, jaké budou nároky? Na webových stránkách města Liberce najdete Ekofond stále v sekci: https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/ . Na tomto místě je mj. uveden i Manuál k systému Grantys. Důležitým krokem pak bude provedení registrace v systému Grantys zde: https://granty.liberec.cz; a to dle pokynů uvedených v manuálu. Zde pak vyplníte i žádost o dotaci. Následně ji i s povinnými přílohami v systému Grantys odešlete. Ovšem tímto proces nekončí – musíte ještě provést i část „b“ – a sice po odeslání systémem Grantys žádost vygenerovat do PDF (žádost bude obsahovat jedinečný číselný kód).  a tuto vygenerovanou žádost ve formátu pfd., uloženou někde ve vašem PC, ještě odeslat jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky formou datové schránky
 • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
 • elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a zároveň vytištění identické verze podání žádosti (vytištěné musí být podepsané, případně orazítkované) a doručené buď:
  • poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
  • nebo osobně na podatelnu MML

Elektronické vyplnění a podání žádosti (formuláře žádosti a povinných příloh) v systému Grantys bude letos možné v termínu od 3. 4. 2020 do 12. 5. 2020 do 15.00 hod. Před tímto běží zákonná lhůta 30 dnů, během kterých jsou zveřejněny všechny informace dané vyhlášením programů, ale není možné v žádost přímo vyplnit a podat – viz zákon č. 250/2000 Sb. – poskytovatel zveřejní program na své úřední desce umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.

Do konce lhůty pro podání žádosti, tedy nejdéle do 12. 5. 2020, do 15.00 hod. musí být žádosti odeslány nejen elektronicky v systému Grantys i s přílohami, ale do tohoto data - tedy nejdéle do 12. 5. 2020, do 15.00 hod, musí být také současně odeslána i pouze samotná žádost s jedinečným číselným kódem  v pdf - jednou ze tří výše uvedených možností (datová schránka, el. podpis, vytištění identické žádosti a doručení) na podatelnu.

Důrazně nedoporučujeme nechávat odeslání žádosti „na poslední chvíli“ – aby byly dodrženy všechny náležitosti  - způsoby podání. 

Podrobnější informace k jednotlivým programům:

PROGRAM EKOLOGIE A ZELEŇ: Vyhlašován za účelem: Podpora ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření - sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, stromořadí), obnovy a opravy pramenišť a studánek, tvorby tůní, obnovy nivních luk, výsadby remízků.

K rozdělení určeno: 950.000 Kč

Minimální výše dotace: 5.000 Kč

Maximální výše dotace: 140.000 Kč

Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných výdajů projektu): 80 %

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celk. uznatelných výdajů projektu): 20 %

Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto programu: 2

 

PROGRAM ODPADY: Program je vyhlašován za účelem předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů, včetně zlepšení informovanosti občanů.

K rozdělení určeno: 295.000 Kč

Minimální výše dotace: 5.000 Kč

Maximální výše dotace: 40.000 Kč

Maximální výše dotace: (v % z celkových uznatelných výdajů projektu): 80 %

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celk. uznatelných výdajů projektu): 20 %

Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto programu: 1

 

Žadatel však může celkem, v rámci celého dílčího fondu Ekofondu, v předložit maximálně 2 žádosti. 

Další nutné dokumenty:

1) K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů:

 1. popis projektu - textová část – ta obsahuje i hodnotící kritéria. Nutno pečlivě vyplnit!
 2. čestné prohlášení De minimis                                                                  
 3. plná moc - pokud žádost nepodává statutární zástupce organizace
 4. souhlas majitele pozemku - pokud projekt není realizován na pozemku žadatele
 5. fotodokumentace současného stavu, jednoduchá mapka - jen u vybraných projektů, více se dozvíte ve vyhlášení programů bod "F"                                                                                         

2) K podpisu smlouvy

 1. u právnické osoby                                                                                        

doklad o zřízení bankovního účtu

plná moc - pokud smlouvu nepodepisuje statutární zástupce organizace

čestné prohlášení v souladu s čl. 5.5 Statutu DF

 1. u fyzické osoby                                                                              

kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu

kopie dokladu o zřízení bankovního účtu

čestné prohlášení v souladu s čl. 5.5 Statutu DF

 1. dle charakteru akce - povolení/rozhodnutí/stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, AOPK ČR apod. U projektů na podporu včelařství - členství v Českém svazu včelařů, či podobném svazu (včelařský institut)             pokud bude projekt realizován na území městské památkové zóny - rozhodnutí orgánu památkové péče více viz vyhlášení programů bod "K                                       

3) K vyúčtování:               

 1. závěrečná zpráva o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování projektu                                
 2. V případě uplatnění tzv. dobrovolnické práce navíc                                                       

                               dohodu o dobrovolnické práci                                  

                               přehled dobrovolnické práce                                    

                               výkazy práce     

Požadované dokumenty naleznete přímo v systému Grantys. 

Další informace k dispozici na Fondech města.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.