detail

A) Samostatná působnost

1. zajišťuje komplexní účetnictví města Liberec, a to jak rozpočtové účetnictví, tak účetnictví hospodářské činnosti;  zpracovává příslušné účetní výkazy;

2. zajišťuje agendu oběhu účetních dokladů; vede evidenci osob oprávněných k verifikaci účetních dokladů, zabezpečuje centrální zpracovávání došlých faktur a komplexní agendu saldokonta závazků města, přijímá veškeré platební poukazy z jednotlivých odborů, provádí kontrolu správnosti v návaznosti na schválený rozpočet a platnou rozpočtovou skladbu a pravidla ověřování správnosti fakturovaných částek;

3. na základě platebních poukazů hradí a zúčtovává výdaje SML;

4. za SML komunikuje s finančním úřadem ve věcech týkajících se účetnictví a daní SML; zpracovává daňové přiznání SML; 

5. sleduje a zúčtovává veškeré příjmy SML; vede účetní evidenci všech pohledávek SML a v součinnosti s dalšími odbory se podílí na jejich vypořádání; 

6. vede účetní evidenci veškerého majetku SML a v souvislosti se směrnicemi tajemníka MML pro řízení inventarizačních činností a pro přesuny movitého majetku metodicky řídí provádění inventarizací a  přesuny movitého majetku;

7. vede účetní evidenci správních poplatků;

8. vede agendu pojištění SML po stránce smluvní a metodicky spolupracuje s jednotlivými odbory při likvidaci jednotlivých škodních událostí;

9. zajišťuje evidenci tuzemských cestovních příkazů a likvidaci cestovních příkazů z tuzemských i zahraničních pracovních cest;

10. přímo zajišťuje provoz centrálních pokladen magistrátu, organizuje příjem a výplatu hotovosti na ostatních pracovištích; zabezpečuje shromaždování a přenos finanční hotovosti, v rozsahu působnosti MML vykonává správu na úseku veřejných sbírek.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Nastavení cookies