detail

A) Samostatná působnost

1. je hlavním garantem rozpočtu SML; zpracovává předložené návrhy rozpočtů příjmů a výdajů z jednotlivých odborů a organizací do  souhrnného návrhu rozpočtu SML pro příslušný kalendářní rok, zabezpečuje zpracování všech potřebných materiálů ke schválení návrhu rozpočtu SML v  radě a zastupitelstvu města; zpracovává pravidelné přehledy o plnění a  čerpání rozpočtu SML; kontroluje stav výdajové části rozpočtu, zjištěné nesrovnalosti řeší s jednotlivými odbory;  zpracovává návrhy na změny rozpočtu a jejich schvalování v rámci kompetence odboru i opatření schvalovaná zastupitelstvem města; navrhuje opatření při nerovnoměrném plnění rozpočtu, případně zajišťuje přípravu a realizaci rozpočtových provizorií;

2. zajišťuje zpracování závěrečného účtu SML a řízených organizací včetně návrhu finančního vypořádání za uplynulý rok;

3. zajišťuje zpracování rozpočtového výhledu SML;

4. dle požadavků z odborů zpracovává příslušné podklady týkající se zajišťování dotací a obdobných zdrojů; zapojuje dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, dotačních titulů Evropské unie, dotace rozpočtu Libereckého kraje do rozpočtu SML; kontroluje čerpání dotací a  podílí se na jejich vyúčtování podle příslušné legislativy či dotačních pravidel;

5. komplexně zajišťuje a vede agendu úvěrů a půjček, zajišťuje úhradu splátek jistin a úroků, kontroluje dodržování sjednaných podmínek, zpracovává přehled zadluženosti SML;

6. úzce spolupracuje s odborem školství, kultury a sportu a odborem sociálních a zdravotních služeb při řešení otázek finančního hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je SML, převádí příspěvkovým organizacím finanční prostředky dle schváleného rozpočtu; provádí roční vyúčtování čerpání rozpočtových prostředků u příspěvkových organizací a ověřuje účetní závěrky;

7. zajišťuje agendu účtů města, včetně veškeré komunikace s peněžními ústavy;

8. zajišťuje technickou podporu činnosti finančního výboru zastupitelstva města.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.