detail

 • Samostatná působnost
 1. sestavuje návrh rozpočtu a návrh rozpisu rozpočtu města,
 2. provádí rozpočtová opatření, eviduje změny a úpravy rozpočtu na základě schválených rozpočtových opatření,
 3. spravuje rozpočtovou rezervu města,
 4. zabezpečuje průběžné financování rozpočtovaných potřeb města podle schváleného, resp. upraveného rozpočtu, sleduje zadlužení města z hlediska dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti,
 5. spolupracuje s  orgány oprávněnými provádět kontrolu hospodaření města podle rozpočtu,
 6. sestavuje návrh závěrečného účtu města,
 7. zajišťuje agendu příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu města (předkládání rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu, schvalování účetních závěrek a finanční vypořádání)
 8. kontroluje a předává účetní výkazy příspěvkových organizací města do CSÚIS prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje,
 9. vede administrativu finančního výboru zastupitelstva města.
 • Přenesená působnost

           Nevykonává

 

 

Nastavení cookies