detail

A) Samostatná působnost

 1. podílí se na tvorbě městského informačního systému a geografického informačního systému pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty a mapové operáty města (digitalizace, aktualizace a prezentace územního plánu města, územně plánovacích podkladů, orotofotomapy a dalších tematických vrstev potřebných pro činnost samosprávy) tj.:
  • koordinuje správu, rozvoj a aktualizaci geografického informačního systému města Liberce,
  • definuje zásady tvorby geografického informačního systému města ve vazbě na městský informační systém města a podílí se na rozvoji a  technickém řešení mapového portálu a databáze geografického informačního systému města,
 2. je koordinátorem a zároveň garantem rozvoje, tvorby a aktualizace digitální technické mapy města Liberce (dle směrnice č. 16 T o  aktualizaci digitální technické mapy města Liberce);
 3. podílí se na zpracování a vyhodnocení analýz (případně navrhuje možná řešení) v rámci potřeb samosprávy, zejména ty, které přímo souvisejí s náplní odboru územního plánování;
 4. zapisuje do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) názvy nových ulic.

B) Přenesená působnost

 1. plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod ORP Liberec jako pořizovatel územně plánovacích podkladů (zejména územně analytické podklady) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů tj.:
  • zajišťuje pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním obvodu ORP  Liberec,
  • provádí zpracování a vyhodnocení analýz v rámci  ÚAP – rozbor udržitelného rozvoje území podle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu ORP Liberec,
  • zajišťuje zveřejnění ÚAP a územních plánů obcí ve správním obvodu ORP Liberec způsobem umožňující dálkový přístup;
 2. spolupracuje na pořízení vymezení zastavěného území na žádost obce;
 3. spolupracuje na návrhu a při projednávání vymezení zastavěného území;
 4. spolupracuje v řízení o vydání zastavěného území;
 5. je poskytovatelem údajů o území;
 6. spolupracuje se stavebními úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kterým poskytuje ÚAP.

 

Nastavení cookies