detail

A) Samostatná působnost

  1. plní všechny běžné úkoly sekretariátu primátora města a náměstků primátora města; zodpovídá za chod kanceláře primátora města a kanceláří náměstků primátora;
  2. připravuje primátorovi města a náměstkům primátora denní rozvrhy jejich práce; organizuje přípravu pracovních porad primátora a jeho náměstků včetně porady vedení; pořizuje zápisy z  jednání; vede přehled došlých a odeslaných písemností; jejich evidenci a vyřízení; zajišťuje podklady pro jednání a  veškerou korespondenci;
  3. organizuje a komplexně zajišťuje přijetí návštěv, pracovní a společenské akce i mimo magistrát;
  4. řídí a kontroluje čerpání prostředků na reprezentaci a občerstvení v  rámci celého MML (tzv. fond primátora); zajišťuje občerstvení pro zastupitelstvo města, radu města a pracovní a reprezentační akce funkcionářů města;
  5. pro primátora města vykonává agendu Svazu měst a obcí a agendy dalších obdobných organizací, ve kterých je statutární město členem;
  6. podílí se na zajištění zasedání rady a zastupitelstva města, případně na dalších zasedáních orgánů města;
  7. komplexně zajišťuje akce primátora, jako je strom přání apod.;
  8. v  rámci své působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v  hodnotě do 10  000 Kč.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Nastavení cookies