12.11.2020
Jan Král

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu

Informace ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení od středy 18. listopadu 2020:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/3pl4JwY).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

Provoz mateřských škol

- Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

- Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol

- Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola)
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
 • žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

— Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

- Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

- Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

- Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

- Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Provoz speciálních škol

- Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • žáků přípravného stupně základní školy speciální a
 • žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

- Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

- Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

- Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

- Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

- Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

- Prezenční výuka je povolena pouze u:

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených ministerstvem spravedlnosti a
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz ostatních škol

- Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.

- Státní jazykové zkoušky se nemohou konat.

- Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

Provoz vybraných školských zařízení

- Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.

- Prezenční činnost školních klubů (s výjimkou školních klubů při školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a při základních školách při zdravotnických zařízeních) a středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

- Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

 • žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, a
 • žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (včetně žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá).
 • Žáci/studenti i zaměstnanci školského zařízení mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení.

Školní stravování

- Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

- Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).

- Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.