detail

 • pracuje s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí; s  dětmi, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; s dětmi, které spáchaly trestný čin a s dětmi mladšími patnácti let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a zjišťuje v bydlišti, škole, zdravotnickém zařízení sociální podmínky dítěte a péči rodičů o ně;
 • účastní se jednání soudu pro mládež, dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, poskytuje soudu zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech těchto dětí;
 • účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým, spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím, probační a mediační službou;
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a  vzdělávání dítěte, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky, kurzy a soustředění;
 • podává soudu návrhy a podněty zejména na předběžná opatření (a účastní se jeho realizace), stanovení dohledu, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy, prodloužení ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení;
 • podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o  výchovném opatření; nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje děti, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, a vydává souhlas s jejich pobytem mimo zařízení;
 • nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje rodiče dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova;
 • účastní se ústních jednání o přestupku, je-li obviněným mladistvý;
 • navštěvuje děti ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody;
 • vykonává další činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Nastavení cookies