18.09.2020
Barbora Hodačová

Objevujte s námi Liberec - Harcovská škola

Víte, kde se narodil známý liberecký stavitel František Gärtner? A jak to bylo s českým školstvím v meziválečném období? To se dozvíte v našem článku "Liberecké domy hovoří"

"Kdysi samostatné obce Starý Harcov dnes Liberec XV a Nový Harcov, Liberec XIV leží v malebném údolí Harcovského potoka. O Starém Harcovu je první známá písemná zmínka z roku 1522, Nový Harcov je uváděn později, až roku 1682. Katastrální území Starého Harcova má nezvykle velkou rozlohu. Na straně západní zasahuje až do Lidových sadů a k Ruprechticím, na severu zahrnuje část svahů Jizerských hor s dominantou Liberecké výšiny, na východě sousedí s Novým Harcovem. Na jihu k němu patří Aloisina výšina a část Králova háje. Oba Harcovy měly od roku 1850 společný obecní úřad až do roku 1939, kdy byly zapojeny do Velkého Liberce. Všechna důležitá společenská zařízení obou obcí, zejména kostel, hostinec, tělocvična a škola se nacházejí přibližně ve středu zástavby na hranicích mezi Starým a Novým Harcovem.

V Harcově se vyučovalo již od roku 1769 v různých světnicích obytných velmi nepravidelně. Stav se poněkud zlepšil zavedením veřejné filiální školy a ustanovením stálého učitele. Výrazné změny přineslo vybudování vlastní budovy pro školu, předchůdkyni školy dnešní, v roce 1793. Byla přízemní o jedné učebně a světnici pro učitele. Po rozšíření školy na trojtřídní se přikročilo k výstavbě další, větší školní budovy čp. 118-XV, jež po mnoha rekonstrukcích slouží dodnes. Projekt na ni byl zadán harcovskému rodáku staviteli Františku Gärtnerovi, společníku známé liberecké firmy Sachers a Gärtner, která stavbu v roce 1882 dokončila a téhož roku v ní zahájila výuku německá pětitřídní obecná škola (Volksschule). Budova školy Na Výběžku je dvoupodlažní, s podkrovím, krytá sedlovou střechou v mírném sklonu. Z obdélníkového půdorysu vystupuje na západní straně do ulice Na Výběžku hmota schodiště s hlavním vstupem. Novorenesanční architektura stavby odpovídá úpravě podobných zařízení na konci 19. století.

Až do vzniku Československé republiky neměly ani v Harcově české děti možnost se vzdělávat v mateřském jazyku. Teprve v roce 1923 se podařilo poštovnímu úředníkovi Martinu Pekárkovi, který již dříve založil v Harcově český vzdělávací spolek Havlíček, docílit, aby zde vznikla první česká škola. Protože místní německá školní rada i obecní zastupitelstvo se stavěly k založení české školy přímo nepřátelsky (jak se uvádí v zachované školní kronice) a odmítly poskytnout volné prostory v budově školy, musela být pronajmuta místnost v domě čp. 5-XV u paní M. Prágrové na dobu 12 let. Zde také, po provedení potřebných starých úprav, mohlo být v září 1924 zahájeno vyučování s 22 žáky. Prvním řídícím učitelem byl ustanoven Jaroslav Zálaba, působící předtím v Králově Městci. V tomto provizorním umístění zůstala česká škola až do osudného roku 1938. Zamýšlenou výstavbu nové důstojnější budovy pro české děti se již nepodařilo uskutečnit. Před okupační německou armádou uprchly pak české děti i se svými rodiči a učiteli do vnitrozemí a za okupace byla česká škola zrušena.

Po skončení druhé světové války přešla česká škola do budovy Na Výběžku 118-XV. Hned byly zahájeny nezbytné úpravy a 2. září byla zde otevřena čtyřtřídní škola pro 113 dětí. Jejich počet rychle vzrůstal a bylo potřeba získat další prostory. Byla proto na protější straně ulice adaptována budova čp. 452-XV, na severní straně byl ke škole přiřazen přízemní dřevěný pavilón a v něm zřízeny šatny. Ve školním roce 1947-1984 se škola změnila na pětitřídní s 200 žáky. Do dalšího života školy zasáhly únorové události tím, že byl odvolán učitel J. Vrba a za něj jmenován učitel Miroslav Havlík. Proběhla reorganizace školství a obecná škola se změnila na jednotnou národní. Postupně se pak dále měnila, až konečně opět na obecnou školu. Současně se vystřídali i řídicí učitelé, pozdější ředitelé. Po M. Havlíkovi přišel Václav Jiránek, dále následovali Josef Šilhán, Miroslav Hanuš, Vlastimil Sobotka, Anna Průšková, Alena Grobová a poslední ředitel Mgr. Vlastimil Kotek.

V době největšího počtu dětí v letech 1954-1955, kdy jich bylo 370 ve 14 třídách se vyučovalo ve třech objektech: v hlavní budově Na Výběžku čp. 118-XV, tři třídy filiálky se nacházely na Aloisině výšině v adaptovaném obytném domě čp. 452-XV, jedna byla umístěna v objektu družiny čp. 124-XV. Přitom bylo nezbytné neustále provádět na staré školní budově nejrůznější úpravy, zejména pokud se týče přestárlých instalací a oprav na fasádě i na střeše. Nakonec bylo rozhodnuto provést generální opravu celého objektu. Došlo na ni v šedesátých letech. Současně byla vyměněna okna za zdvojená neodpovídající architektonickému vzhledu budovy, ale snáze dostupná. Vybudování hřiště u školy výrazně pomohlo tělesné výchovy žáků. Určité odlehčení škole přinesla výstavba sídliště na Králově háji, jehož součástí je i nový školský areál. Stalo se tak v pravý čas, protože se během opravy na hlavní budově projevil havarijní stav trámových stropů a bylo nutno provést jejich výměnu za stropy nespalné. Z nedostatku vhodných náhradních prostor probíhala rekonstrukce stropů bez přerušení výuky, pouze dvě třídy se podařilo umístit v nové škole v Barvířské ulici. Je obdivuhodné, že i za těchto nesmírně obtížných, téměř dramatických podmínek se podařilo udržovat výuku bez přerušení. Nenarušil ji ani požár, který poškodil v roce 1987 dřevěné provizorní šatny. Stavební práce při rekonstrukci prováděly Státní lesy Liberec.

Více než stoletá hlavní budova školy bude schopná přijatelně sloužit i nadále po dokončení přestavby a přístavby, jež nahradí nevyhovující objekt čp. 142-XV, v němž byla provizorně umístěna jídelna a kuchyně. Stavbu provádí liberecká firma Syner podle projektu zpracovaného v ateliéru ARK.

Přes všechny nedostatky a potíže byl v harcovské škole zahájen provoz v roce 1993 pod vedením současného ředitele Mgr. Vlastimila Kotka pozoruhodný projekt experimentální výuky Svobodné alternativní školy Harmonie, umožňující integraci žáků s různými vývojovými poruchami a jedinců vyžadujících mimořádný individuální přístup."

Text: Liberecké domy hovoří IV. díl, Ing. Arch. Svatopluk Technik, rok 1997, fotografie: archiv SML

 

Dne 31.8.2020 předalo statutární město Liberec stavební firmě B R E X, spol. s r. o. staveniště, kdy tato společnost bude realizovat stavební práce ve výši 28,6 mil Kč v termínu 09/2020 – 04/2021. Žáci i učitelský sbor po dobu školního roku 2020/2021 budou dojíždět do prostor TUL v ulici Mařanova. SML tyto prostory pravidelně využívá právě pro potřeby vystěhování škol při realizaci stavebních úprav školských objektů, za což vedení TUL velmi děkujeme.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.