Změna jména nebo příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost o změnu jména nebo příjmení může podat občan České republiky, popřípadě jeho zákonní zástupci nebo fyzická osoba, která není občanem České republiky, ale má povolen trvalý pobyt na území ČR.

Žádost se podává na matričním úřadě, v jehož správním obvodu je žadatel, případně nezletilé dítě, přihlášen/o k trvalému pobytu, případně měl/o poslední trvalý pobyt před odchodem z ČR.

Na matrice Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – budova radnice, přízemí, kancelář č. 7, kontaktní osoba – Ivana Jadrná, tel.: 485 243 724, v úředních hodinách magistrátu, předložíte:

 • písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení, včetně jejího odůvodnění,
 • , popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

Žadatel zaplatí poplatek 100 Kč:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (příjmení nejblíže přecházející nebo rodné),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

 

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000 Kč.

Osvobození od poplatku:

 • změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu,
 • změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Proti rozhodnutí lze podat odolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Občanský průkaz je automaticky zneplatněn 45 dní po nabytí právní moci rozhodnutí, proto je nutné požádat kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností co nejdříve o nový. Nutností je i výměna dalších dokladů, např. řidičského průkazu, cestovního dokladu, zdravotní karty, apod.

 

Nastavení cookies