detail

A) Samostatná působnost

1. komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a zajišťuje:

a) příjem, evidenci a vyřizování žádostí, stížností a petic obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech správy komunikací a mostů včetně příslušenství, pokud se nejedná o opravy v rámci běžné údržby, které zajištují TSML p.o.;

b) agendu zásahů do komunikací, jejich příslušenství, vodorovného a svislého dopravního značení, mostních objektů, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních z titulu zásahu do spravovaného majetku, určuje rozsah oprav a rekonstrukcí včetně jejich koordinace a zajištění veškerých podkladů k jejich realizaci;

c) sleduje záruční doby u všech zásahů do majetku, jenž je předmětem správy, uplatňuje reklamace v případě zjištěných závad;

d) přebírá nově vybudované komunikace a související zařízení;

e) přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, vyjma přebírání majetku po jeho opravách realizovaných TSML, p.o., včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

f) na základě právních předpisů zajišťuje veškerý dozor a pravidelné prohlídky mostů v rozsahu daném zákonem č. 13/1997, prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů a norem, včetně kontroly jejich stavu;

g) přijímá od příspěvkové organizace TSML, p.o., každoroční evidenci vyhodnocení stavu komunikací na základě provedených běžných prohlídek a dále návrh plánu na opravy nad rámec lokální běžné údržby včetně předpokládaných nákladů;

h) zpracovává návrhy plánů a finančních harmonogramů rekonstrukcí a modernizací spravovaného majetku, vede evidenci požadavků na opravy mostů a zařízení a předkládá je, orgánům SML;

i) zabezpečuje inženýrskou činnost a nezbytně nutnou koordinaci při zajišťování výstavby nových částí spravovaného majetku;

2. vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;

3. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušnými útvary MML zajišťuje dopravní značení ve městě Liberec, přijímá návrhy s odůvodněním na úpravu dopravního značení od TSML, p.o., vykonávající běžné prohlídky komunikací;

4. zajišťuje označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic;

5. komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

6. zajišťuje vedení pasportů komunikací ve vlastnictví SML;

7. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací a ostatních veřejných prostranství v gesci odboru;

8. v rámci stanovené odpovědnosti za správu a údržbu majetku města vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, popř. movitému majetku ve vlastnictví města, pokud nejde o vypořádání vlastnických vztahů svěřených společně s majetkem jiným útvarům MML a organizacím ve výhradním vlastnictví SML;

9. vykonává supervizi nad provozovateli parkovacího a odtahového systému ve městě, vytváří koncepci, zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj parkovacího systému ve městě Liberci;

10. zajišťuje monitoring, evidenci a výzvy k odstranění autovraků na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví SML;

11. zajišťuje fyzickou likvidaci autovraků;

12. zajišťuje správu, údržbu a rozvoj autobusových přístřešků ve vlastnictví města Liberce;

13. komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostech svěřených do působnosti odboru, a to zejména:

a) ověřuje vhodnost pozemků pro stavby zadáním provedení průzkumů (geotechnický, územně-technický průzkum, stavebně-technický, vč. návrhu na odstranění staveb, stavebně-historický, archeologický průzkum staveniště apod.);

b) v případě potřeby zajišťuje zpracování a podání žádosti o vlivu stavby na ŽP a následně zajišťuje zapracování případných závěrů z protokolu do dalších stupňů projektové dokumentace příslušné stavby;

c) zadává zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DZS atd.);

d) obstarává věci investora v předinvestiční, ale i realizační etapě akce, svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku, kdy investorem akce je SML (veřejnoprávní, legislativní stránka přípravy a realizace – stanoviska a souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí, dotčených orgánů, a příslušná správní rozhodnutí správních orgánů);

e) kontroluje vlastnické vztahy a omezení vlastnických vztahů (např. věcná břemena) v katastru nemovitostí u pozemků dotčených stavbou;

f) zpracovává podklady k veřejným soutěžím souvisejících s přípravou a realizací akce svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku (studie, projektová příprava, inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení, technický dozor investora při realizaci akce atd.) a účastní se vyhodnocení těchto veřejných soutěží;

g) v rámci svěřené působnosti je garantem realizace konkrétní investiční akce;

h) zajišťuje výkon činností souvisejících s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. na realizovaných stavbách;

i) zajišťuje koordinaci jednotlivých subjektů spolupodílejících se na realizaci akce (investor – SML, projektant, TDI, dodavatel atd.);

j) prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících s přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zavedení do majetku SML;

k) zajišťuje protokolární předávání dokončených investic od zhotovitelů do provozu a jejich zařazení do majetku SML, včetně finančního vypořádání investice;

14. pro akce a projekty realizované v rámci svěřených kompetencí komplexně vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, pokud nejde o akce a projekty svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML;

15. je supervizorem správy dětského dopravního hřiště, koordinuje a zajišťuje aktivity v tomto areálu v souladu s darovací smlouvou na tento objekt, spolupracuje s městskou policií Liberec na činnostech v tomto areálu, zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálu dětského dopravního hřiště;

16. zajišťuje agendu plánovacích smluv se stavebníky;

17. projednává s ředitelem TSML, p.o., výši příspěvku města na provoz;

18. zpracovává podklady ke zřizovací listině TSML, p.o., a předkládá příslušné návrhy na změny zřizovací listiny vč. pokynu zřizovatele radě a zastupitelstvu města;

19. zajišťuje udělení souhlasu zřizovatele s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit TSML, p.o., nebo jde o objekty ve správě odboru;

20. zajišťuje schválení přijetí darů v souladu se zřizovací listinou TSML, p.o.;

21. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platu a odměn řediteli TSML, p.o., a předkládá je radě města k projednání;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává 

Nastavení cookies