detail

Oddělení státního stavebního dohledu

A) Samostatná působnost

1. ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními; tato působnost je odboru svěřena zcela radou města podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích;

B) Přenesená působnost

Vykonává státní správu na úseku stavebně správním v rozsahu pravomocí stavebního úřadu podle stavebního zákona, zejména v řízeních zahajovaných z moci úřední ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice): 

1. zajišťuje především činnosti vyplývající z HLAVY II, § 132 stavebního zákona - stavební dozor - tj. ve veřejném zájmu vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, jakož i práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení;

2. zajišťuje a provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu tj. dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

3. vyšetřuje, projednává a rozhoduje o zjištěných správních deliktech proti stavebnímu zákonu                 (přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících) a o uložení sankcí za prokázané delikty;

4. ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy vlastníkům stavby;

5. ve veřejném zájmu nařizuje vyklizení stavby, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob;

6. ve veřejném zájmu na základě interních a externích podnětů zajišťuje a provádí stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

7. nařizuje výkony rozhodnutí, následně zajišťuje jejich provedení příslušnou firmou - dle ustanovení správního řádu.

8. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu pravomocí vyvlastňovacího úřadu podle zákona o vyvlastnění, v řízeních zahajovaných na žádost oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů (telekomunikační zákon, energetický zákon a pod.), ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec (vymezeného územím obcí Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava).

9. Zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních archivů.

10. V rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení územního řízení a stavebního řádu.

 

Nastavení cookies