detail

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

A) Samostatná působnost

1. opatřením přiděluje, mění či ruší čísla popisná, orientační a  evidenční dle zákona o obcích a prováděcí vyhlášky č.326/2000 Sb.;  provádí zároveň úpravy v příslušných databázích,

2. ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními; tato působnost je odboru svěřena zcela radouměsta podle § 102 odst. 2 písm. "k" zákona  o  obcích.

 

B) Přenesená působnost

1. vykonává státní správu v rozsahu pověřeného stavebního úřadu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice), na úseku územního řízení a stavebního řádu, zejména v řízeních zahajovaných na žádost, o nichž rozhoduje v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, projednává je s právnickými a fyzickými osobami (navrhovateli) a posuzuje umístění, účinky, potřeby a důsledky navrhovaných staveb a činností podle příslušných právních předpisů a norem, a sleduje jejich realizaci;

2. vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu;

3. stanovuje, ve kterých případech je možno sloučit územní a stavební řízení;

4. provádí další úkony v rámci těchto řízení - koordinace stanovisek dotčených orgánů státní správy, účastníků (především vlastníků dotčených parcel) a správců sítí, přerušování řízení, doplňování podkladů;

5. vede řízení o změně a zrušení územního rozhodnutí, vede zjednodušená územní řízení; vydává územní souhlas, vydává opatření o stavební uzávěře a územní opatření o sanaci území;

6. rozhoduje o umístění a povolení reklamních, informačních a propagačních zařízení;

7. vykonává činnost stavebního úřadu pro telekomunikační stavby;

8. vyjadřuje se k podkladům projednávaným v pracovní skupině pro koordinaci majetkoprávních operací za stavební úřad;

9. zajišťuje úkoly spojené s působností speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací /§ 16 zákona č. 13/1997 Sb. a § 15 stavebního zákona/ pro místní a účelové komunikace v rámci území pověřeného obecního úřadu a u silnic II. a III. třídy v rámci území obce s rozšířenou působností Liberec;

10. provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu, pokud prováděcí či zvláštní předpisy nestanoví jinak;

11. provádí závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a vydává kolaudační souhlas (§ 119 až § 122 stavebního zákona);

12. vydává souhlasy k zahájení a následně povoluje zkušební provozy u staveb, které toto vyžadují;

13. vede řízení a vydává rozhodnutí o změně užívání stavby (v jejím účelu užívání);

14. vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby;

15. vydává dodatečné povolení staveb, pokud tomu nebrání veřejný zájem;

16. povoluje odstranění staveb;

17. zajišťuje a provádí státní stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb;

18. provádí a vede veškerá další řízení, vyplývající ze SZ;

19. vyjadřuje se k ohlášeným stavebním úpravám, udržovacím pracím atd.;

20. vyjadřuje se k dělení staveb z hlediska konstrukčního dělení a funkčnosti (samostatné) stavby;

21. rozhoduje o stavebním určení nebytových prostor aj.;

22. zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních archivů;

23. V rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení státního stavebního dozoru.

Nastavení cookies