Oddělení samosprávných vyjadřování

Ing. Vladislav Rozsypal

vedoucí oddělení samosprávných vyjadřování
Tel.: 48 524 3506
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 304

Oddělení samosprávných vyjadřování

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: viz kontakty pracovníků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent oddělení samosprávných vyjadřování vydává stanoviska SML ve správních řízeních týkajících se povolování staveb nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3252
Lenertová Lenka referent oddělení samosprávných vyjadřování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Příborská Michaela referent oddělení samosprávných vyjadřování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Ing. Rozsypal Vladislav vedoucí oddělení samosprávných vyjadřování dopravní specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Šálek Michal referent oddělení samosprávných vyjadřování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
 2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.
 5. zajišťuje zpracování podkladů a následné předložení návrhů řešení u speciálních majetkoprávních operací, sporných a chybných převodů nemovitostí z období převodu majetku státu do vlastnictví obcí;
 6. ve spolupráci s odbory MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává majetek SML, který je pro město nepotřebný a který je možno prodat;
 7. ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu posuzuje a předkládá orgánům SML návrhy na nakládání s majetkem;
 8. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho prodej či zachování některých veřejných funkcí např. změny územního plánu, scelení pozemků, atd.;
 9. ve spolupráci s ostatními odbory MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k majetku SML, zejména k nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o prodeji majetku SML, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku SML, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 10. eviduje a ve spolupráci s příslušnými odbory MML kontroluje plnění povinností vzešlých z privatizačních projektů třetími subjekty, uplatňuje za SML smluvní sankce;
 11. tvoří „Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“ a „Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“;
 12. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
 13. připravuje a zpracovává podklady pro jednání pracovní skupiny pro koordinaci majetkoprávních operací;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

A) Samostatná působnost

 1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
 2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související;
 5. zabezpečuje výkon funkce cyklokoordinátora města;
 6. je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti cyklodopravy.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Dokumenty odboru

Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.
 

Aktuality odboru

23.07.2024

Liberec má aktualizovaný generel cyklistické dopravy

Statutární město Liberec v letošním roce nechalo zpracovat aktualizaci generelu cyklistické dopravy. Schválením zastupitelstva dne 27. 6. 2024 byl nahrazen původní dokument z října 2005.
 

 

Nastavení cookies