detail

A) Samostatná působnost

1. komplexně administrativně zajišťuje agendu informačních systémů MML; je garantem fungování informačního systému MML;

2. vytváří koncepci rozvoje a změn informačních systémů MML; organizuje jejich realizaci;

3. za MML spolupracuje s centrálními orgány při tvorbě celostátních informačních systémů veřejné správy a e-governmentu;

4. podílí se na technickém vytváření elektronických komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS kanály, internet, portály atd.), jakož i  na využití informačních technologií pro vzdělávání pracovníků MML a  ověřování jejich znalostí;

5. zajišťuje technické podmínky pro datovou a hlasovou konektivitu budov MML;

6. ve spolupráci s ostatními útvary MML se podílí na koncepci rozvoje geografických informačních systémů a jejich realizaci;

7. zajišťuje agendu tiskových a kopírovacích služeb a její provázanost s informačním systémem MML;

8. mapuje procesní postupy při výkonu správních činností na MML, tajemníkovi MML navrhuje jejich zefektivnění s cílem zajistit maximální přehlednost, efektivitu a hospodárnost postupů;  podílí se na tvorbě procesních manuálů.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Nastavení cookies