detail

A) Samostatná působnost
1.  zajišťuje komplexní administrativní a technický servis pro tajemníka magistrátu v době nepřítomnosti pracovníka sekretariátu tajemníka;
2.  komplexně zajišťuje agendu rady města, zastupitelstva města, včetně veškerých materiálů a jejich formální kontroly a distribuce, zajišťuje prezenci, vyhotovuje zápisy a usnesení, zpracovává návrhy časového plánu zasedání rady a zastupitelstva města;
3.  komplexně zajišťuje jednání rady města ve funkci valné hromady společností, shromažďuje a distribuuje podklady pro tato jednání, zajišťuje prezenci, vyhotovuje usnesení; u společností, které nejsou personálně pokryty, vyhotovuje zápisy z valné hromady, zpracovává návrhy časového plánu valných hromad;
4.  slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů, komisí, odborných pracovních skupin zřízených radou města a zastupitelstvem a pro zástupce společností s majoritní účastí města v souvislosti s jednáním rady města ve funkci valných hromad;
5.  vypracovává zprávy o hodnocení jednání zastupitelstva pro radu města, zprávy o plnění usnesení pro radu a zastupitelstvo města, zajišťuje vyřízení podnětů, návrhů a připomínek členů zastupitelstva, komisí a odborných pracovních skupin rady, výborů zastupitelstva a fyzických a právnických osob;
6.  vede evidenci členů zastupitelstva, včetně evidence jejich účasti na jednáních zastupitelstva, vystavuje jim průkazy ve spolupráci s mandátovou komisí, zjišťuje a navrhuje náhradníky na uvolněný mandát;
7.  ve spolupráci s pověřenými pracovníky (tajemníky) vykonává agendu, která se týká výborů (včetně osadních výborů), komisí, odborných pracovních skupin a správních rad fondů, eviduje zápisy a usnesení z jejich zasedání, vede evidenci jejich statutů a evidenci účasti, zajišťuje podklady pro personální oddělení MML, které se týkají výplaty odměn členům poradních orgánů rady města a zastupitelstva a písemné jmenování a odvolání jednotlivých členů z funkce;
8.  v souladu se zákonem č. 21/2006 zajišťuje pro členy zastupitelstva města ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu; vyhotovuje výpisy usnesení z jednání rady města a zastupitelstva vede evidenci přísedících okresního soudu, zabezpečuje podklady pro volby přísedících v zastupitelstvu.

B) Přenesená působnost
Nevykonává


 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.