detail

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;

  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působnosti podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění;

  3. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění;

  4. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění;

  5. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění;

  6. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, v platném znění;

  7. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

  8. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči;

  9. plní povinnost obecního úřadu dle vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů, použití přípravků na ochranu rostlin;

  10. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění;

  11. je dotčeným orgánem státní správy v řízeních podle zvláštních předpisů, zejména stavebního zákona, zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci – IPPC), a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA);

  12. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; vede centrální evidenci žádostí o informace o životním prostředí na MML;

Nastavení cookies