25.03.2021
František Russig

Nezákonně soustředěný odpad

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Nezákonně soustředěný odpad.

3. Základní informace k životní situaci

Nezákonně soustředěný odpad je odpad soustředěný mimo zařízení určené pro nakládání s odpady, nejde-li o shromažďování odpadu. Typickým příkladem jsou černé skládky odpadů.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky) na Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, popř. elektronicky na posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec, 3. patro, č. dveří 331. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 12,00 hodin pátek.

Ing. František Russig, e-mail: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 882

Mgr. Milada Ondráčková, e-mail: ondrackova.milada@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Ing. Michaela Stuchlíková, e-mail: stuchlikova.michaela@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Bc. Lucie Kratzmannová, e-mail: kratzmannova.lucie@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

Bc. Tereza Darebná, e-mail: darebna.tereza@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy s vyznačením skládky.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

---

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo oznámil založení černé skládky, požádá, je Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tento podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail (posta@magistrat.liberec.cz), datová schránka.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 117 odst. 1 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nepředá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodářství způsobem stanoveným v § 13 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Za tento přestupek může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odstranit černou skládku odpadu?

Vlastník odpadu. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn. Pokud není možné obecním úřadem obce s rozšířenou působností zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzve tento orgán vlastníka pozemku k odklizení odpadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, popř. ve lhůtě delší.

20. Další informace

---

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neudržování čistoty na pozemku jeho vlastníkem nebo uživatelem, tak že dojde k narušení vzhledu obce - lze uložit pokutu fyzické, podnikající fyzické i právnické osobě (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19. 2. 2021.

Popis byl naposledy aktualizován

19. 2. 2021.

Datum konce platnosti popisu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.