detail

A) Samostatná působnost

technicky zajišťuje činnost Povodňové komise.

B) přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a  pověřeným obecným úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 120   stavebního zákona;
  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a vodoprávního úřadu podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
  3. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím jako povodňový orgán města podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách;
  4. je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném  pověřenému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
  5. projednává přestupky podle radou města schválené věcné a funkční příslušnosti,
  6. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na  informace o životním prostředí, rozhoduje o neposkytnutí informace  městem Liberec zřízených, řízených nebo pověřených právnických osob;
  7. přezkoumává rozhodnutí správních orgánů městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. vydaná ve správním řízení podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Nastavení cookies