detail

A) Samostatná působnost

1. připravuje veškeré administrativní podklady spojené s personálním obsazením Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec (vznik, změny a skončení pracovních poměrů), vypisuje a zabezpečuje výběrová řízení na pozice zaměstnanců, úředníků a strážníků, popř. vedoucích úředníků, vede osobní spisy zaměstnanců, včetně evidence zaměstnanců se zdravotním postižením, poživatelů starobních a invalidních důchodů a  zabezpečuje příslušná opatření k těmto zaměstnancům, vyplývajícím z  obecně závazných předpisů;

2. zpracovává, případně se vyjadřuje k návrhům na dílčí úpravy platů a  k návrhům na změny funkčního zařazení zaměstnanců, a realizuje je; zabezpečuje statistickou činnost za statutární město Liberec v oblasti práce a mezd;

3. připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zabezpečuje výplatu odměn za provedené práce;

4. organizuje a zabezpečuje zúčtování všech platových složek (tarifní platy, odměny, osobní a další příplatky, platové náhrady apod.), včetně daňových podkladů a jejich převod na příslušné účty, agendu sociálního a  zdravotního pojištění pracovníků a zákonného pojištění pracovníků, zajišťuje vyúčtování některých provozních nákladů spojených se srážkami z platu;

5. zajišťuje agendu odměn a peněžitého plnění uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města; členům výborů zastupitelstva města a  členům komisí a odborných pracovních skupin rady města;

6. připravuje podklady k kolektivní vyjednávání a další jednání s odborovou organizací a zajišťuje agendu péče o zaměstnance podle platné kolektivní smlouvy;

7. organizuje a zabezpečuje veškeré vzdělávací akce (školení, kurzy, semináře) pro zaměstnance;

8. zajišťuje běžný výkon prací mzdové účtárny pro další určené organizace zřizované či zakládané SML;

 

 

B) Přenesená působnost

1. zajišťuje vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - zpracovává agendu zvláštních odborných způsobilostí, kurzů, školení a  seminářů, zajišťuje vstupní a průběžné vzdělávání úředníků dle zákona o  úřednících, vede dokumentaci o přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti, včetně evidence všech uskutečněných forem vzdělávání, sleduje plnění kvalifikačních předpokladů a doporučuje opatření

 

Nastavení cookies