plocha Z8

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1 : 20 000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh 1 : 500 (pdf)

situační výkres technické infrastruktury 1 : 500 (pdf)

výkres etapizace 1 : 500 (pdf)

 

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh územní studie k písemnému připomínkování v termínu do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

Poučení:
Protože stavební zákon nepožaduje a tedy nestanovuje způsob projednání územní studie, rozhodl pořizovatel o následujícím postupu:
1) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno, mohou dát k návrhu územní studie námitku v písemné podobě. V námitce musí být uvedeno, s čím osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení podaných námitek bude součástí dokumentace územní studie.
2) Kdokoliv může dát připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě. V připomínce musí být uvedeno, s čím se nesouhlasí včetně zdůvodnění. Vyhodnocení připomínek bude součástí dokumentace územní studie.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.