Místní poplatky ze psů a za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psůzměny v roce 2018

  

Místní poplatek ze psů

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území města Liberec, že ke dni 3. dubna 2018 je splatný místní poplatek ze psů za rok 2018.

Roční sazba poplatku činí 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí roční sazba 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč.

Pokud již poplatník nemá psa ve svém držení, případně došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je povinen on nebo jeho zástupce ohlásit tuto skutečnost správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Vznikne-li nebo zanikne poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné měsíční výši od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy situace zakládající poplatkovou povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve kterém nastal stav určující zánik poplatkové povinnosti.
Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 4/2011 na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení.

 

Místní poplatek za komunální odpad

berec, upozorňuje všechny občany, kteří mají na území města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají na území města Liberec povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, že ke dni 3. dubna 2018 je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018.

Roční sazba poplatku činí 492,- Kč za osobu, tj. 41,- Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení.

 

Souhrnné informace

Občané mohou nahlásit aktuální registrační údaje a změny ovlivňující jejich poplatkovou povinnost nebo získat informace o stavu svého osobního účtu, v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem z účtu, prostřednictvím České pošty s. p., hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

 

Úřední a pokladní hodiny:

Úřední a pokladní doba magistrátu: pondělí a středa 8 – 17 hod, úterý a čtvrtek 8 – 16 hod, pátek 8 – 14 hod, sobota 8 – 12 hod (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k místním poplatkům je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

 

 

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy