05.08.2013

Poplachy a výjezdy hasičů ve 3. čtvrtletí r. 2013

Poplachy a výjezdy jednotek SDH ve 3. čtvrtletí r. 2013.

 

Datum výjezdu  Zasahující jednotka sboru dobrovolných hasičů  Místo zásahu Popis zásahu
25.7.2013 Vesec Liberec Během požární asistence na Benátské noci ve Vesci jsme po upozornění návštěvníků vyjeli v 15:00 h. k autonehodě, při které bylo nahlášeno zranění jedné osoby. Na místo události jednotka dorazila téměř ihned. Po průzkumu bylo zjištěno, že byla zraněna jedna osoba, které jsme poskytli předlékařskou pomoc. Dále jsme navedli přijíždějící vozy policie, hasičů a RZS. Zraněná osoba byla předána do péče lékařů a po dohodě s velitelem jedotky z HZS jsme provedli zasypání uniklých provozních kapalin na silnici.
29.7.2013 Vesec Liberec Jednotka vyjela ve 21:54 h. na místo první události na Poštovním náměstí do restaurace černá vdova, kde se vypla elektrická energie a pomocí kalového čerpadla odčerpala vodu ze suterénu, potom se přesunula na pokyn KOPIS do ulice Jeřmanická č.497/20, kde asistovala v posledním patře ve stoupačce při opravě okapového svodu v panelovém domě. Po provedení opravy byla jednotka přesunuta do ulice U Družiny č.579 k čerpání vody ve sklepě. Po vyčerpání vody ze sklepa se jednotka přesunula do obce Mníšek, kde byla na záloze v hasičské zbrojnici místní jednotky k provedení evakuace, která však nebyla nutná. Následně se jednotka vrátila na základnu.
29.7.2013 Krásná Studánka Liberec Jednotka vyjela v rámci povodně ve 22:55 h. Po příjezdu na místo události zahájili čerpání sklepa a suterénu Restaurace Potrefená Husa čp 115/6
- čerpání ul. Hrdinů čp 2 (Nautico - VPZS)
- protipovodňová opatření ul. Výletn í- mostek Radčický potok
- monitoring Kačák I a II
- protipovodňová opatření ul. Dětřichovská a u čp. 268 (Hasičská zbrojnice) + čerpání a úklid
29.7.2013 Krásná Studánka Liberec V rámci povodně jednotka vyjela ve 23:22 h. do Starých Pavlovic. Po příjezdu na místo události jsme zahájili čerpání sklepa domu PS 8 ( BAZ) a kalovým čerpadlem Septik. Odhadovaná výška hladiny 75 cm cca 80000 l .
Po vyčerpání sklepa jsme se cestou zpět provedli po dohodě se zřizovatelem monitoring Radčický a Studánecký potok.
- protipovodňová opatření ul. Hejnická u čp.61, LBC XXXII (čištění propustě)
- protipovodňová opatření ul. Dětřichovská a u čp. 268 (Hasičská zbrojnice) + čerpání
 29. - 30.7.2013 Pilínkov  Liberec Výjezd v rámci povodní: Ulice Chrastavská - odčerpání vody plovoucím čerpadlem a elektrickým kalovým čerpadlem v kompexu garáží a kancelářských prostor. Zabránění úniku ropných produktů do kanalizace.
30.7.2013 Machnín Machnín Výjezd jednotky v 00:13 h. v rámci povodně. Evakuace psa z kotce, kotec byl zatopen. Vynošení zahradního nábytku z vody. Kontrola řeky po proudu.

 

29.7.2013 Vratislavice nad Nisou Ul. Zámecký vrch 21:43 h. - Výjezd jednotky k technické pomoci - pronikání vody ze střechy panelového domu v ul. Zámecký vrch 1402. Po příjezdu na místo událostí bylo zjištěno, že se výtahovou šachtou a elektroinstalací dostává voda ze střechy do celého vchodu a bytových jednotek. Průzkumem na střeše bylo zjištěno, že jsou ucpaná síta dešťových svodů. Nahromaděná vody přetekla přes práh strojovny výtahu a vnikala do domu. Síta byla odstraněna, voda odtekla. Výtah byl hlavním vypínačem odpojen a byly odšroubovány pojistky.

Současně s tímto zásahem byla odčerpána voda ze zatopených garážích na vlastní stanici.
29.7.2013 Vratislavice nad Nisou Ul. Na Skřivanech 22:01 h. - Výjezd jednotky k technické pomoci - zatopená truhlářská dílna v ul. Na Skřivanech 165. Po příjezdu na místo událostí bylo zjištěno, že se jecelý objekt a dvůr zatopen cca 50 cm vody. V objektu byla vypnuta elektroinstalace a vyneseno některé strojní vybavení. Zároveň bylo zahájeno odčerpání vody. Po snížení hladiny byly na pozemku pročištěny kanály a všechna voda odčerpána. Došlo k poškození startovacího zařízeni na plovoucím čerpadle Maxi – neopravitelné (MIMO PROVOZ).

Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na vlastní stanici.
29.7.2013 Horní Hanychov Rochlice 22:14 h. jednotka vyjela na likvidaci následků přívalového deště do prostoru křižovatky ulic Dr. Milady Horákové + Košická, kde za pomoci plovoucího čerpadla a pozdějším otevření kanalizačních vpustí jednotka odstranila vytvořenou lagunu a tím zprůjeznila křižovatku.
Během zásahu byla jednotka oslovena obyvately domů č.p.381 a č.p.367 se žádostí na vyčerpání sklepů těchto dvou bytových domů.
Do č.p.381 byla nasazena dvě plovoucí čerpadla a do č.p. 367 bylo nasazeno kalové čerpadlo. Po ukončení čerpání v č.p. 381 v 1:15
bylo kalové čerpadlo doplněno plovoucímy čerpadly, čerpání ukončeno ve 3:10 po zbalení použitého materiálu se jednotka ve 3:30 vrátila na základnu.
30.7.2013 Vratislavice nad Nisou Ul. Na Břehu 00:15 h. - Na základě oznámení Starosty MO Vratislavice nad Nisou jednotka vyjela do ul. Na Břehu. Po příjezdu na místo událostí bylo zjištěno, že se je zatopená celá ulice vodou z řeky Nisa a kanalizací z Jablonce n.N. Bylo zahájeno čerpaní z domů a pozemků č.p. 104,105,108,376 a 349. Velikost laguny byla cca 100 x 20 m a výška 60 cm. V nejnižší časti se nacházel dům č.p.105. Voda byla čerpána do laguny na pozemku mezi vozovkou a řekou. V umělém valu mezi pozemkem a břehem byla prokopána odvodňovací strouha, kterou čerpaná voda odtékala samospádem do řeky. Postupně byla odčerpána laguna a následně i sklepy.
Během zásahu došlo k poruše VEA- 1, které bylo za pomoci Technických služeb Vratislavice n.N. odtaženo na stanici.
Cca v 11 hodin došlo k poruše na plovoucím čerpadle Mini (nasátí vody do motoru) a plovoucím čerpadle Froggy.

Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na vlastní stanici.
30.7.2013 Vratislavice nad Nisou Ul. Na Perštýně 13:09 - výjezd jednotky k požáru v ul. Na Perštýně. Během jízdy k zásahu, bylo oznámeno, že se jedná o technickou závadu na mrazáku a na místě události je dostatek sil a prostředků. Jednotka se vrátila zpět na svoji základnu.
30.7.2013 Růžodol Ul. 1. máje 5:44 h. - odčerpání vody z podzemních garáží.
29.7.2013 Růžodol Ruprechtice 20:55 h. - Borový vrch 1031 - voda ve sklepě z důvodu ucpané kanalizace, provedeno čištění vysokotlakem a čerpání již nateklé vody do sklepa
a výtahové šachty
Zeyrova 832 - zatopená plynová kotelna do výše cca 0,5 m, voda před naším příjezdem již odtekla, odpojen přívod plynu a el. energie
do kotelny, oznamovatelka poučena o nutnosti revize zařízení před jeho připojením do provozu
Generála Svobody 75/100 - pád opěrné zídky na obnaženou plynovodní přípojku, únik plynu nezjiště, oznamovatel poučen o nutnosti
povolat plynárnu kůli přesnému měření
Proboštská 267/2 - čerpána laguna před domem z důvodu nefunkční kanalizace, vody natékala vchodem do domu, cca 0,35 m
U Cihelny 1134 - voda ve sklepě z důvodu nefunkční kanalizace cca 0,75 m,
oznamovatelka poučena o nutnosti důkladného vyvětrání sklepních prostor před dalším vstupem z důvodu zplodin
Na Hradbách - hřiště FC Slovan - čerpána voda z recepce, strojovny a přihlehlých místností + cyklostezky přiléhající ke stadionu,
kanalizace s vyjímkou cyklostezky funkční, vody cca 0,4 m

Nastavení cookies