15.06.2012

Vize a globální cíle

Vize, globální cíle

Vize:
Liberec bude významným evropským městem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož vliv bude přesahovat hranice mezi státy, městem přátelským a tolerantním, otevřeným i příslušníkům jiných národů a kultur.
Bude centrem kultury a vzdělanosti, městem prestižních vysokých a středních škol, které vychovávají všestranně připravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou propojeny s vývojovými a výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavádění nových technologií do místních průmyslových podniků. V návaznosti na progresivní průmyslové obory bude rostoucí počet pracovních míst ve městě nabízet sektor služeb.
Město bude nabízet příjemné podmínky pro život, zdravé a bezpečné bydlení a atraktivní nabídku příležitostí pro aktivní trávení volného času. Jedinečná poloha a okolí města bude i díky výborné dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunikační síť využita pro rozvoj cestovního ruchu a pořádání akcí mezinárodního významu.

Globální cíle:
1. Přitažlivé město pro obyvatele, návštěvníky, investory, podnikatele rozvíjející se v souladu s udržitelným rozvojem

2. Stabilní pozice a vyvážený rozvoj ekonomické, společenské, kulturní, sociální, zdravotní a technické infrastruktury

3. Rozvinutá infrastruktura v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

4. Město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem
Na základě veškerých provedených analýz, shrnutých v předchozích částech textu, určeného tématu a jeho konfrontování s uvedeným zaměřením nadřazené Strategie rozvoj Statutárního města Liberec 2007-2020 bylo definováno také obecné zaměření připravovaného IPRM. Toto zaměření, prezentované zde na úrovni vize a globálního cíle dokumentu, bylo sladěno také s požadavkem monotematičnosti, který tematickým IPRM ukládá Metodický pokyn MMR. Vize a globální cíl IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci je tedy následující:
Vize:
LIBEREC – ATRAKTIVNÍ A PŘITAŽLIVÉ MĚSTO PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY
Globální cíl:

Zajistit v Liberci atraktivní a přitažlivé možnosti a prostředí,
které zvýší kvalitu života jeho obyvatel, přiláká další návštěvníky
a bude i významným prvkem při rozhodování o volbě Liberce jako bydliště.

Naplnění vize a globálního cíle vyžaduje stanovení konkrétně pojaté strategie k jejich dosažení. V souladu s výsledky provedených analýz byly pro dosažení globálního cíle stanoveny následující dílčí cíle:
Dílčí cíl 1: Zlepšení stavu městského prostředí obnovou a revitalizací
lokalit typu brownfield a chráněných památek

Dílčí cíl 2: Rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zejména v oblasti sportu a kultury, ale i v oblasti dalších možností trávení volného času
Dílčí cíl 1 se zaměřuje především na zvýšení atraktivity města Liberce z estetického hlediska. Řada nezhledných objektů a areálů na území města splňuje definici brownfieldu, další jsou zapsané na seznam kulturních památek, přičemž v některých případech se tyto znaky dokonce potkávají. Přítomnost zanedbaných a nevyužívaných objektů v katastru města je celkově vnímána negativně; díky zaměření Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod však lze identifikovat také potenciál, kterým tyto nemovitosti disponují vzhledem k podporovaným možnostem jejich revitalizace a nekomerčního využití veřejnoprávními provozovateli. Do dílčího cíle 1 se však řadí také revitalizace nevyužívaných a zanedbaných objektů pro účely podnikání, realizovatelné z programu Nemovitosti v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.
Dílčí cíl 2 nahlíží na atraktivitu města obecněji – skrze šíři naplňování potřeb a požadavků obyvatel Liberce i jeho návštěvníků. Stěžejním prvkem kvality života je bezesporu volnočasové vyžití, jehož zkvalitnění je hlavním předpokládaným přínosem tohoto dílčího cíle. Ve shodě s analytickou částí dokumentu jsou přednostně pojednány a zahrnuty dominantní oblasti kultury a sportu, avšak vzhledem ke snaze o komplexní postižení problematiky nejsou vyloučeny ani jiné, doplňkové formy trávení volného času.
Z hlediska návaznosti na SWOT analýzu města i zvoleného tématu jsou stanovené cíle reakcí na identifikovaný havarijní stavebně-technický stav mnoha městských objektů a areálů a dlouhodobé podfinancování většiny zařízení v oblasti kultury, sportu a dalších možností využití volného času, financovaných vzhledem ke svému neziskovému charakteru z omezených veřejných zdrojů. Společenská hodnota celkového souhrnu dostupné nabídky volnočasových aktivit i jejích jednotlivých dílčích prvků je však vysoká, a proto je vývoj popisované situace považován za jeden z klíčových procesů pro celkovou proměnu atraktivity města pro místní i návštěvníky odjinud.
Hlavním nástrojem pro dosahování dané struktury cílů bude Regionální operační program NUTS II Severovýchod, a to především skrze oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Doplňkově se však připouští také zařazení projektů směřujících do tematických operačních programů – pakliže budou přispívat k naplňování globálního cíle tohoto IPRM.

Nastavení cookies