11.10.2013
Ondřej Vyskočil

Informace o jevech ÚAP na parcele, zveřejnění dat technické infrastruktury.

Pořizovatel územně analytických podkladů je dle §166 novely stavebního zákona (183/2006 Sb.) povinen zveřejňovat na internetových stránkách příslušné obce s rozšířenou působností informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona.


Na základě výše uvedeného byla prostřednictvím mapového aplikačního serveru Marushka, magistrátu města Liberec, zveřejněna data o technické infrastruktuře (sítě a zařízení) v rozsahu zahrnující celé území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Tato data jsou průběžně aktualizována (aktuálnost dat závisí na frekvenci předávání těchto dat vlastníky technické infrastruktury) a je k nim připojena informace o datu předání.

Zobrazení dat technické infrastruktury:

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 1. Tematické okruhy máte k výběru 3 tematické okruhy (Energetika a spoje, Hygiena životního prostředí a Vodní hospodářství), které obsahuji jednotlivé mapové vrstvy s technickou infrastrukturou. Zaškrtnutím jednoho z okruhů nebo konkrétní vybrané vrstvy (např. teplovod včetně ochranného pásma) zobrazíte požadovaná data (viz instruktážní video 1). Při každém zaškrtnutí vrstvy je vhodné zaškrtnout i menší políčko vedle ikony „i“, umožňující přímý přístup k textovým informacím ke každému grafickému prvku. S ohledem na velký objem dat a čas potřebný pro jejich načítaní v mapovém portálu doporučujeme výrazně zmenšit zájmové území (výběr území obdélníkem). Po načtení dat je v mapovém okně souhrn všech Vámi vybraných prvků (sítí, zařízení …). Každý grafický prvek (linie, značka) má připojenu ikonu „i“. Po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte nabídku 3 možností textových informací k danému prvku (objektu technické infrastruktury).
Informace o atributech:
seznam popisných informací vztahujících se ke konkrétnímu objektu (síti, zařízení): název objektu a jeho technické parametry
Informace o prvku:
informace o poskytovateli dat (vlastníkovi technické infrastruktury), zdroj a datum předání dat
Pasport údaje o území (číslo jevu ÚAP z vyhlášky 500/2006 Sb., např. A070 - kanalizace):
Předávací protokol k poskytnutým datům s informacemi o vlastníkovi technické infrastruktury, zdroji, formě předání a datu zpracování (předání) dat. Součástí je také potvrzení poskytovatele údaje o správnosti úplnosti a aktuálnosti údajů k datu předání

Jevy ÚAP na parcele (technická infrastruktura na parcele):

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 3. Jevy ÚAP na parcele získáte informaci o všech jevech technické infrastruktury sledovaných v rámci územně analytických podkladů, které se na vybrané parcele nacházejí. K získání této informace vedou 2 cesty:
1. Po zaškrtnutí této vrstvy se v mapovém okně zobrazí čísla parcel v černém rámečku. (viz instruktážní video 2). Po kliknutí na vybrané parcelní číslo levým tlačítkem myši se dostanete do nabídky: Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele. První možnost vypíše seznam všech objektů technické infrastruktury evidovaných v ÚAP (název jevu), kterými je vybraná parcela zasažena, druhá doplňuje seznam o výpis subjektů, které data poskytly, tedy jejich název a adresu.
2. V případě, že Vás zajímá výskyt sítí a zařízení technické infrastruktury na předem známé parcele, můžete využít vyhledávání (viz instruktážní video 3). V záložce Hledat najděte sekci ÚAP a v ní dotaz: Jevy ÚAP na parcele. V dialogovém okně zadejte název katastrálního území a číslo parcelní. Po vyhledání se Vám zobrazí obrys zvolené parcely, v jehož středu bude ikona „i“. Po kliknutí na ni levým tlačítkem myši dostanete nabídku Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele a postupujete dále stejně jako v bodu 1.

 

Nastavení cookies