Ruprechtický lesík

Ruprechtický lesík

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 1137/1, 1260,1137/81

Datum registrace: 13.9.2005

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o biologicky velmi rozmanité území o celkové rozloze téměř 150 000 m2, porostlé převážně listnatými dřevinami. Na různých lokalitách území se vyskytují místy olšiny a jasanoolšové porosty lužního charakteru, dubohabrové porosty, porosty charakteru květnatých a acidofilních bučin, kulturní smrkové porosty, dále lemy tvořící pláště vzrostlých porostů s  keřovým podrostem, bylinné lemy a meze, mezofilní až subxerofilní luční porosty, hydrofilní (luční a prameništní) porosty bylin.
Z hlediska územního systému ekologické stability je území významným přírodním celkem. Z krajinářského a estetického hlediska se jedná o  území cenné - především díky velikosti zalesněných ploch a ploch jinými lidskými aktivitami (stavbami, zemědělstvím, průmyslem) nezasažených. Proto je nutno jej zachovat minimálně v současném stavu.

BOTANICKÝ PRŮZKUM

Botanickým průzkumem v průběhu roku 1997 bylo na  sledovaném území zjištěno celkem 288 druhů vyšších rostlin. podle publikovaného seznamu ohrožených druhů rostlin (HOLUB J. et al. 1995) patří některé druhy k druhům ohroženým - sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), máta vodní (Mentha aquatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Ze vzácnějších rostlin se na území vyskytuje puškvorec obecný (Acorus calamus).

ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM

Při entomologickém průzkumu bylo na sledovaném území nalezeno 176 druhů brouků. Dále zde bylo nalezeno 13 druhů blanokřídlých z čeledi mravencovití (Formicidae) a včelovití (Apidae), z nichž pačmelák cizopasný (Psityrus rufipes) je zařazen dle vyhl. 395/1992 Sb., mezi silně ohrožené druhy hmyzu. Mezi nalezenými blanokřídlými dalších 6 druhů čmeláků (Bombus sp.) a 4 druhy mravenců (Formica) náleží mezi druhy ohrožené. Bioindikační hodnocení nalezených druhů z  vybraných čeledí brouků poukazuje na poměrně silné antropogenní ovlivnění zkoumaného území, což potvrzuje téměř úplná absence reliktních druhů indikujících původní stanoviště.
Význam tohoto území spočívá ve velké rozloze (vzhledem k ostatním lokalitám městské zeleně) jednotlivých biotopů, které slouží jako vhodné refugium pro druhy hmyzu vytlačované nejem přímo z centra města Liberce, ale především z okrajových míst zabraných bytovou výstavbou.

FAUNA

Z celoročního průzkumu zvířeny obratlovců na této lokalitě vyplynulo, že "Ruprechtický lesík" s přilehlými travnatými pozemky je kvalitní lokalitou, která je po stránce avifaunistické (zvířena ptáků) nadprůměrná jak po stránce kvalitativní (tj. z hlediska druhové diverzity), tak po stránce kvantitativní. V hnízdní době bylo zjištěno 53 druhů ptáků, což je 23,5 % hnízdní avifauny ČR, z nichž téměř čtyři pětiny jsou zástupci řádu pěvců. Mezi druhy silně ohrožené dle vyhl. č. 395/1992 Sb. patří krahujec obecný (Accipiter nisus). Rorýs obecný (Apus apus) a bramborníček hnědý Saxicola rubetra) patří mezi druhy ohrožené.
Savců bylo zjištěno celkem 16 druhů. Zjištěné druhové spektrum odpovídá jak po stránce kvalitativní, tak kvantitativní charakteru lesního porostu s přiléhajícími lučními enklávami.
Ze zbývajících skupin obratlovců byly zjištěny tři druhy obojživelníků, z toho 2 druhy - čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha obecná Bufo bufo) patří dle vyhl. č. 395/1992 Sb. mezi druhy silně ohrožené. Dále bylo zjištěno 5 druhů plazů, z toho 3 - ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) patří mezi druhy silně ohrožené a 1 druh - zmije obecná (Vipera berus) mezi druhy kriticky ohrožené.

Nastavení cookies