Zámecký vrch

Zámecký vrch

Katastrální území:

Vratislavice nad Nisou, p.p.č. 1340/1, 1340/19, 1340/20, 1340/27

Datum registrace: 30.12.2008

CHARAKTERISTIKA

VKP Zámecký vrch je stromový porost o rozloze 43 764 m2 ležící v oblasti mezi ulicemi Tanvaldská, Poštovní a Nad školou.

Základní druhové složení porostu je následující: javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor tatarský (Acer tatarica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jírovec pavie (Aesculus pavia), smrk ztepilý (Picea abies), olše lepkavá (Alnus incana),  lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jedlovec (Tsuga spp.), dub zimní (Quercus petrea), dub letní (Quercus robur), dub velkoplodý (Quercus macrocarpa), zerav (Thuja spp.), topol balzámový (Populus balsamifera), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus niger), vrba jíva (Salix caprea), břečťan popínavý (Hedera helix), borovice kleč (Pinus mugo) a další druhy zejména keřů v podrostu.

V parku se dále nachází rybníček a hřiště . Na severu volně přechází v les (druhové složení převážně smrk ztepilý (Picea abies) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

Takto rozsáhlý porost je významným prvkem v rámci městské zástavby, v  současné době probíhá revitalizace a renovace parku, po které bude park přístupnější a lépe využitelný pro širší spektrum uživatelů.

Park tvoří komplex spolu s lesním porostem, který na navazuje ze severovýchodu. Les je významným krajinným prvkem ze zákona a registrací parku na něj byla rozšířena stejná ochrana a vznikla tak poměrně rozsáhlá ucelená plocha zeleně navazující na městskou zástavbu a  dotvářející tak hodnotné životní prostředí pro obyvatele z okolí.

 

Nastavení cookies